Projekta mērķis ir veicināt Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieku t.i. Valsts robežsardzes koledžas vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvju, kas piedalās un īsteno studiju un mācību procesus, zināšanu, iemaņu un prasmju pilnveidi, labākās prakses piemēru pārņemšanu un inovatīvas pieredzes iegūšanu nozares profesionālā jomā. Pamatojoties uz izveidotiem un iepriekš saskaņotiem Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieku darba plāniem, mobilitāšu ietvaros plānoto aktivitāšu klāsts ir vērsts uz mobilitātes dalībnieka individuālajiem mērķiem, tematiku un sagaidāmo rezultātu. Plānotas 5 VRK pārstāvju mobilitātes uz Rumānijas, Bulgārijas, Igaunijas Erasmus partneriestādi.


Detalizēta informācija par īstenotajām mobilitātēm sadaļā Aktualitātes.


Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.-31.10.2023.

Piešķirtais finansējums: 6 768 EUR

EU finansējums: 5 640 EUR

LV līdzfinansējums: 1 128 EUR

No 2023.gada 16. līdz 20.oktobrim Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniece (mācību darbā) pulkvede Daiga Kupcāne apmeklēja Policijas akadēmiju “Alexandru Ioan Cuza” Rumānijā (Bukarestē).

Šī bija pirmā Erasmus+ programmas ietvaros īstenotā Valsts robežsardzes koledžas personāla mobilitāte Policijas akadēmijā. Neraugoties uz to, ka Rumānijas Policijas akadēmija “Alexandru Ioan Cuza” ir jauns Valsts robežsardzes koledžas ārvalstu sadarbības partneris (pagaidām tikai Erasmus+ programmas ietvaros), mobilitātes laikā D.Kupcāne guva ieskatu par akadēmijas lomu tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītošanā un tālākizglītībā, studiju procesa un studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, e-studiju vidi, kā arī nodibināja profesionālus sakarus ar akadēmiju gan zinātniski pētnieciskā darba organizācijas, gan starptautiskās sadarbības organizācijas jomā.

Ir jāsecina, ka remontu, un būvniecības dēļ, kā arī docētāju un personāla noslodzes un aizņemtības dēļ tikai daļēji tika apskatīta akadēmijas didaktiskā bāze.

Tiekoties ar Akadēmijas pārstāvjiem, tika panākta vienošanās attīstīt sadarbību gan Erasmus+ programmas ietvaros, respektīvi, 2024.gadā plānota Valsts robežsardzes koledžas docētāju mobilitāte uz akadēmiju gan nodarbību vadīšanai, gan pieredzes apmaiņas nolūkā, kā arī perspektīvā varētu īstenot arī studējošo īstermiņa mobilitātes, gan arī pētnieciskā darba jomā, proti, uzaicinot akadēmijas zinātniekus/akadēmisko personālu piedalīties Valsts robežsardzes koledžas zinātniski praktiskajā konferencē “Robežu drošība un pārvaldība” 2024.gadā, un iesniegt savus pētījumus konferences zinātņu žurnālā, kurš ir indeksēts vairākās datu bāzēs.

Daiga Kupcāne Policijas akadēmijā “Alexandru Ioan Cuza” Rumānijā (Bukarestē).

Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors kapteinis Oļegs Ignatjevs no 2023.gada 28.maija līdz 1.jūnijam piedalījās Erasmus+ projekta docēšanas mobilitātē Iekšlietu ministrijas akadēmijā Sofijā, Bulgārijā.

Mobilitātes laikā O.Ignatjevs novadīja Bulgārijas topošajiem robežpolicijas virsniekiem lekcijas par Latvijas Republikas valsts robežas drošības stiprināšanu Valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku sadarbības rezultātā. Iekšlietu ministrijas akadēmijas studējošiem nav atsevišķu mācību militārajā sagatavošanā, līdz ar ko docētajās lekcijās varēja novērot ļoti augstu studējošo ieinteresētību un aktivitāti. 

Viena no īstenotās mobilitātes komponentēm bija Bulgārijas Iekšlietu ministrijas akadēmijas infrastruktūras, didaktiskās bāzes un studiju procesa nodrošināšanas specifikas iepazīšana. Akadēmijas prorektors Illin Savov, kurš apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu 2022. gadā iepazīstināja Valsts robežsardzes koledžas pārstāvi ar Akadēmijas vēsturi, struktūru, materiāli tehnisko nodrošinājumu, galvenajiem darbības virzieniem un īstenoto studiju programmu klāstu.

Mobilitātes ietvarā gūtā pieredze un atziņas tiks pārņemtas  mācību procesa kvalitātes pilnveidei Valsts robežsardzes koledžā.

Oļegs Ignatjevs Erasmus+ projekta docēšanas mobilitātē Iekšlietu ministrijas akadēmijā Sofijā, Bulgārijā
Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji Bulgārijā īsteno Erasmus+ mobilitāti

VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta priekšnieks pulkvežleitnants N.Soboļevs pirmais no pieciem mobilitātes dalībniekiem 2022.gada 18.-21.septembrī apmeklēja Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju Erasmus+ programmas personu mobilitātes projekta Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-000005120 ietvaros. N.Soboļevs guva ieskatu par akadēmijas saimnieciskās darbības un materiāltehniskās apgādes organizāciju, infrastruktūru, ierīkoto šautuvi, tehnisko parku, mācību robežas tehnisko nodrošinājumu un plānojumu, kā arī formas tērpa sagādi, izsniegšanu un nomaiņas kārtību.

N.Soboļevs apmeklēja arī akadēmijas Virtuālās simulācijas centru, kurā apmācamajiem tiek veidotas dažādas mācību virtuālās realitātes situācijas. Ļoti izzinošs bija Narvas robežšķērsošanas vietas apmeklējums, kur tiek atspoguļoti akadēmijas studentu sasniegumi un apmācību rezultātā iegūtās zināšanas, ko akadēmijas studenti un absolventi izmanto gan atrodoties praksē robežšķērsošanas punktā, gan pildot dienesta pienākumus jau pēc akadēmijas absolvēšanas.