1. Mācību priekšmetu/kursu atkārtotie noslēguma pārbaudījumi

 • izglītojamais pakļautības kārtībā iesniedz ziņojumu Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniekam (mācību darbā);
 • pēc atļaujas saņemšanas, izglītojamais ar pedagogu saskaņo atkārtota eksāmena vai ieskaites laiku, un saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi veic maksājumu par atkārtotu pārbaudījuma kārtošanu;
 • uzrādot VRK Izglītības koordinācijas nodaļā attaisnojuma dokumentu, kas apliecina samaksu par atkārtotu pārbaudījuma kārtošanu, izglītojamais noteiktajā dienā saņem atkārtotā pārbaudījuma protokolu un kārto pārbaudījumu.

Sīkāka informācija, zvanot uz VRK Izglītības koordinācijas nodaļas tālruņa numuru +37164603692 vai rakstot uz e-pasta adresi: anda.kasa@rs.gov.lv

2. Kvalifikācijas eksāmens un/vai  kvalifikācijas darba aizstāvēšana studējošajiem (Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Robežapsardze”)

 • par atkārtotu noslēguma pārbaudījuma kārtošanu studējošais, kurš ticis eksmatrikulēts sakarā ar studiju programmas valsts noslēguma pārbaudījuma nenokārtošanu rakstiski informē Valsts robežsardzes koledžu vismaz 1 mēnesi pirms noslēguma pārbaudījuma norises dienas;
 • pamatojoties uz iepriekšējā punktā minēto iesniegumu, persona ar Valsts robežsardzes koledžas direktora rīkojumu tiek imatrikulēta atkārtotai noslēguma pārbaudījuma kārtošanai;
 • pirms atkārtota noslēguma pārbaudījuma, persona veic maksājumu par atkārtota pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena vai tā daļas kārtošanu saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi;
 • maksājuma dokumentu eksāmena kārtotājs uzrāda VRK Izglītības koordinācijas nodaļā eksāmena protokola sagatavošanai.

Sīkāka informācija, zvanot uz VRK Izglītības koordinācijas nodaļas tālruņa numuru +37164603692 vai rakstot uz e-pasta adresi anda.kasa@rs.gov.lv

3. kvalifikācijas eksāmens izglītojamajiem (profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze”)

 • par atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošanu amatpersona vismaz divas nedēļas pirms atkārtotā pārbaudījuma dienas/ām informē Valsts robežsardzes koledžu, rakstot iestādes vadītājam adresētu iesniegumu;
 • persona veic maksājumu par atkārtota pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena kārtošanu saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi;
 • maksājuma dokumentu eksāmena kārtotājs uzrāda VRK Izglītības koordinācijas nodaļā eksāmena protokola sagatavošanai.

Sīkāka informācija, zvanot uz VRK Izglītības koordinācijas nodaļas tālruņa numuru +37164603692 vai rakstot uz e-pasta adresi ginta.strauta@rs.gov.lv

Studējošajam, kurš nav nokārtojis gala pārbaudījumu vai ieguvis tajā vērtējumu, kas zemāks par „4” ballēm (gandrīz viduvēji), par samaksu saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi VRK Izglītības koordinācijas nodaļa sagatavo un izsniedz akadēmisko izziņu par studiju rezultātiem;

Pirms akadēmiskās izziņas saņemšanas studējošais nokārto saistības ar studiju procesā iesaistītajām struktūrvienībām, VRK Administratīvajā nodaļā iesniedzot apgaitas lapu.

Sīkāka informācija, zvanot uz VRK Izglītības koordinācijas nodaļas tālruņa numuru +37164603692 vai rakstot uz e-pasta adresi anda.kasa@rs.gov.lv

Lai saņemtu dublikātu, profesionālās izglītības dokumenta nozaudētājs:

 • iesniedz Valsts robežsardzes vadītājam adresētu iesniegumu par izglītības dokumenta nozaudēšanu un dublikāta izsniegšanu;
 • veic maksājumu par dublikāta izgatavošanu saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi;
 • iesniedz oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis" publicēšanai (samaksājot par sludinājumu) — ar iestādes vadītāju saskaņotu iesniegumu par nozaudētā profesionālās izglītības dokumenta izsludināšanu par nederīgu;
 • ja iestādē nav datu, kas nepieciešami izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai, tos pieprasa arhīvam;
 • 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņem izglītības dokumenta dublikātu, ierodoties VRK Izglītības koordinācijas nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstoties profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā par dokumenta saņemšanu.

Sīkāka informācija, zvanot uz VRK Izglītības koordinācijas nodaļas tālruņa numuru +37164603692 vai rakstot uz e-pasta adresi anda.kasa@rs.gov.lv

Lai saņemtu dublikātu, persona:

 • iesniedz Valsts robežsardzes koledžas vadītājam adresētu iesniegumu par augstākās izglītības dokumenta dublikāta izsniegšanu;
 • veic maksājumu par dublikāta izgatavošanu saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi;
 • ierodoties pēc dokumenta dublikāta VRK Izglītības koordinācijas nodaļā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās diplomu dublikātu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā.

Sīkāka informācija, zvanot uz VRK Izglītības koordinācijas nodaļas tālruņa numuru +37164603692 vai rakstot uz e-pasta adresi anda.kasa@rs.gov.lv

Valsts robežsardzes koledža veic Valsts robežsardzes amatpersonu ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”.

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana un pārbaudījumu kārtošana šo rezultātu pārbaudei ir maksas pakalpojums saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Sīkāka informācija, zvanot uz VRK Izglītības koordinācijas nodaļas tālruņa numuru +37164603692 vai atverot saiti.

Pakalpojumu cenrādis: Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumi Nr.287 „Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”

Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļā ir pieejami kopēšanas un printēšanas pakalpojumi (A4 formāts).

Papildinformācija, zvanot: +37164603698

Pakalpojumu cenrādis: Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumi Nr.287 „Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”

Ginta Strauta

vecākais speciālists
ginta.strauta [at] rs.gov.lv

Anda Kaša

vecākais speciālists
anda.kasa [at] rs.gov.lv