Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Eiropas Savienības dalībvalstis apdraud dažādas starptautiskas parādības: neregulāro migrantu pieplūdums, terorisms, organizētā noziedzība, cilvēktirdzniecība, kontrabanda, robežšķērsošanas pārkāpumu pieaugums, viltotu ceļošanas dokumentu izmantošana utt. Nacionālās un starptautiskās drošības izaicinājumi tiek risināti pastiprinot starpvalstu un starpinstitūciju sadarbību, apmaiņu ar datiem, jāveic ieguldījumi arī tiesībsargājošo institūciju t.s. robežsardzes personāla nepārtrauktā apmācībā vajadzīgajās un aktuālajās jomās, modernākajās tehnoloģijās, komunikācijā ar robežšķērsotājiem, ievērojot un pielietojot pamattiesības visos aspektos. Lai pilnvērtīgi nodrošinātu Latvijas kā Eiropas Savienības un Šengenas līguma dalībvalsts pienākumu izpildi valsts robežas neaizskaramības un migrācijas novēršanas jomā, un saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa (Eiropas Padomes un Parlamenta Regula Nr.2016/399, 09.03.2016) 16.pantu nosaka, ka robežsargiem ir jābūt atbilstoši izglītotiem, un augsti kvalificētiem profesionāļiem. Valsts robežsardzes koledža (VRK) ir valsts dibināta Valsts robežsardzes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura nodrošina iespēju iegūt augstāko izglītību (īsā cikla); profesionālo izglītību un mūžizglītību (Valsts robežsardzes (VRS) funkciju izpildei nepieciešamās profesionālās pilnveides programmas).

Ņemot vērā izaicinājumus un problēmas ES robežu drošības jautājumos, VRK akadēmiskais un vispārējais personāls apzinās cik svarīgi ir pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, tādā veidā sekmējot vienotu robežsargu izglītības kvalitāti ES kontekstā, robežsargu izglītības programmu satura aktualitātes uzturēšanu un robežsargu profesionālo kompetenču pielāgošanu mūsdienu izaicinājumiem, draudiem un mainīgajām situācijām Eiropā.

 

Saskaņā ar VRK darbības stratēģiju, nākamajā Hartas darbības periodā, VRK nodrošinot iestādes darbības starptautisko dimensiju un integrēšanos Eiropas augstākās izglītības telpā, sagaida šādus perspektīvos rezultātus:

1. tiks uzlabota VRK darbības efektivitāte un stiprināta pārrobežu sadarbība ar partneriestādēm un mobilitāšu dalībniekiem apmainoties ar labāko praksi robežsargu izglītības procesa īstenošanā augstākajā izglītībā un zinātniskajā pētniecībā;

2. tiks nodrošināta nepārtraukta VRK studiju procesa pilnveide gan saturiskā, gan metodiskā ziņā attīstot VRK kā starptautiski atpazīstamu augstākās izglītības iestādi, kas piedāvā un nodrošina konkurētspējīgu, kvalitatīvu VRS vajadzībām un Eiropas Savienības prasībām atbilstošu profesionālo un augstāko izglītību, kā arī mūžizglītību tiesībaizsardzības institūciju darbiniekiem;

3. tiks turpināts attīstīt lietišķos pētījumus VRS jomā, panākot tiem papildus finansējumu; VRS darbība būs efektīvāka, ja balstīsies uz pētniecības darba rezultātiem augstākajā izglītībā;

4. tiks pilnveidota VRK informācijas tehnoloģiju un informatīvā bāze (tai skaitā e-studijas), tādējādi ieviešot un izmantojot jauno tehnoloģiju radītās priekšrocības robežsargu izglītībā;

5. izpētot un pārņemot kvalitātes vadības sistēmas citu valstu partneriestādēs, tiks uzlabota VRK pārvaldības sistēma;

6. tiks nodrošināta VRK internacionalizācija sekmējot aktīvāku VRK akadēmiskā un vispārējā personāla dalību Erasmus + programmas aktivitātēs, tostarp Erasmus + mobilitātēs un stratēģiskajās partnerībās.

 

VRK darbības stratēģija paredz attīstīt VRK kā profesionālās augstākās izglītības iestādi, kur viens no stratēģijas pamatvirzieniem ir vērsts uz starptautiskās un iekšzemes sadarbības attīstīšanu, paredzot VRK personāla starptautisko iesaistīšanos nacionālos un starptautiskos projektos. Hartas īstenošanas periodā uzsvars tiks likts uz VRK akadēmiskā un vispārējā personāla aktīvāku dalību Erasmus + programmas aktivitātēs, kas ļaus VRK vispārējam un akadēmiskajam personālam pilnveidot savas kompetences, profesionālās zināšanas un prasmes, pārņemt labāko ES praksi nozarei aktuālajās jomās un jautājumos, tādejādi sekmējot inovatīvu mācību procesa īstenošanu un nodrošināšanu, pilnveidojot esošo formālās un neformālās izglītības programmu saturu, VRK administratīvo darbību u.c. Dalība starptautiska mēroga aktivitātēs neapšaubāmi attīsta iestādes darbības kvalitāti, bet tas nav iespējams bez atbilstošu partneriestāžu izvēles un piesaistes.

 

Ņemot vērā, ka Latvijā robežsargu formālās izglītības programmu saturs ir veidots saskaņā ar Eiropas Savienības un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) prasībām attiecībā uz Eiropas Savienības robežsargu un krasta apsargu izglītību, VRK Erasmus + programmas partneru izvēle ir vērsta uz līdzīgu augstākās izglītības iestāžu piesaisti. VRK ir noslēgti Erasmus + programmas starpiestāžu līgumi ar Eiropas Savienības valstīm, kuru mācību iestādēs tiek īstenotas radniecīgas izglītības programmas (Lietuva, Igaunija, Polija un Rumānija). VRK tiek noslēgti sadarbības līgumi un ikgadējie sadarbības pasākumu plāni, kas paredz dažādas aktivitātes VRK būtiskajās jomās. Sadarbība ar ne-Eiropas Savienības valstīm notiek pamatojoties uz attiecīgās valsts ieinteresētību Latvijas robežsargu profesionālās sagatavošanas jautājumos (Moldova, Gruzija, Baltkrievija, Ukraina), noslēdzot starpvalstu līgumus starp Latvijas Valsts robežsardzi un partnervalsti. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem Hartas darbības periodā būs palielināt VRK Erasmus + programmas partnervalstu un partneriestāžu skaitu ar kurām tiks parakstīti starpinstitucionālie līgumi. VRK darbības specifikas dēļ uz doto brīdi VRK Erasmus + augstākās izglītības programmas ietvaros sekmīgi īsteno Erasmus + programmas piedāvātās vispārējā un akadēmiskā personāla mobilitātes un Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības, kas ir unikāla jaunas pieredzes, labākās prakses un novitāšu apzināšanas iespēja. Dalība Erasmus + programmā, sekmē VRK kā vienīgās Latvijas robežsargu izglītības iestādes modernizāciju, kuras pamatā ir VRK īstenotās darbības kvalitātes nepārtraukta pilnveide – VRK vispārējā un akadēmiskā personāla nozares profesionālo iemaņu attīstība, robežsargu formālās un neformālās izglītības programmu satura aktualitātes uzturēšana un robežsargu profesionālo kompetenču pielāgošana mūsdienu mainīgajām situācijām un draudiem Eiropā un pasaulē, VRK zinātniski pētnieciskās darbības sekmēšana, panākot VRK kā mūsdienīgas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iestādes internacionalizāciju un iekļaušanos vienotā Eiropas izglītības kvalitātes telpā.

 

Translation language [EN]

 

The European Union Member states (EU MS) are threatened by a variety of transnational phenomena: influx of irregular migrants, terrorism, organized crime, human trafficking, smuggling, increase of border crossing violations and the use of forged travel documents etc. National and international security challenges are tackled through enforced international and interinstitutional collaboration, data exchange mechanisms, as well as investments and contribution to the continuous education of law enforcement institution incl. Border Guard personnel in important and current fields, up-to-date technologies and communication with border crossing persons respecting and applying the fundamental rights in all aspects of work. In order to ensure the fulfilment of tasks set for Latvia as for the EU MS and the Schengen Agreement country in the field of state border inviolability and prevention of massive influx of migrants, and in line with Article 16 of the Schengen Borders Code (Council of Europe and Parliament Regulation No.2016 / 399, 09.03.2016) border guards must be suitably educated and highly qualified professionals. The State Border Guard College (SBGC) is a state-funded educational institution under the supervision of the State Border Guard of the Republic of Latvia (SBG); it is unique in Latvia and does not duplicate curricula in other higher education institution. The SBGC provides higher education (short cycle), vocational education and lifelong learning possibilities (professional development programmes required for the performance of the SBG functions).

 

Taking into consideration the challenges in the EU border security, the SBGC academic and administrative personnel realize the importance to improve professional knowledge and skills thus contributing to the common quality of border guards` professional education in the EU context, maintaining the relevance of the SBGC training programmes and adapting the professional competencies of border guards to the current threats and changing situations in Europe.

 

Within the Programme (Charter) period (2021-2027) and pursuant to the State Border Guard College Operational Strategy, the SBGC ensuring the international dimension and integration into the EU higher education area expects to produce the following outcomes:

1. Efficiency of operational functioning of the SBGC will be enhanced as well as the SBGC cross-border cooperation with partner institutions and mobility participants will be strengthened enabling the exchange of best practices regarding the implementation of border guard education process in higher education and scientific research;

2. Continuous improvement of the SBGC study process will be ensured both in terms of content and methodology by developing the SBGC as an internationally recognized higher education institution that offers and provides competitive, high-quality professional and higher education in accordance with the SBG needs and the EU requirements, as well as lifelong learning possibilities for law enforcement officers;

3. Applied research on the SBG-related issues will be further developed, getting additional funding; the SBG operational functioning will be more effective if it will be based on the results of research in higher education;

4. The SBGC IT and informative base (including e-learning) will be updated, thus introducing and applying the benefits of the latest technologies in border guards’ education;

5. The SBGC management system will be improved by studying and adopting aspects of the foreign partner institutions` quality management systems;

6. Internationalization of the SBGC will be ensured by promoting more active participation of the SBGC academic and administrative personnel in the Erasmus + programme activities, incl. Erasmus + mobilities and strategic partnerships.

 

The SBGC operational strategy comprises an aspect of developing the SBGC as a professional higher education institution, where one of the main directions of the strategy is aimed at fostering national and international cooperation, envisaging the international involvement of the SBGC personnel in national and international projects. Within the next Programme (Charter) period particular emphasis will be placed on more active involvement of the SBGC academic and administrative personnel in Erasmus + programme activities which in turn will allow to gain a high level of competences, professional knowledge and skills, adopt the EU best practices in professional fields and issues, thus fostering innovative training process implementation and provision, by adopting the content of current formal and non-formal education programmes as well as the SBGC administrative activities etc. Participation in international activities undoubtedly develops the quality of the SBGC activities, but this is not possible without the selection and involvement of appropriate partner institution. Taking into account that the content of formal education programmes for border guards in Latvia is developed in accordance with the requirements of the EU and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), the selection of the SBGC Erasmus + programme partners is aimed at involving similar higher education institutions. The SBGC has Erasmus + programme interinstitutional agreement with the EU countries which higher educational institutions implement similar education programmes (Lithuania, Estonia, Poland and Romania). The SBGC concludes cooperation agreements and annual cooperation plans that frame various common activities in the SBGC relevant areas. The cooperation with non-EU countries is based on the particular country's expressed interest to contribute to the issues related to border guards’ professional training (Moldova, Georgia, Belarus, and Ukraine). Cooperation is ensured by concluding the intergovernmental agreement between the SBG of Latvia and the partner country.

 

One of the most important tasks undertaken by the SBGC in the framework of the next Programme (Charter) period is to increase the number of Erasmus + programme partner countries and partner institutions. Due to the specific nature of the SBGC activities, the SBGC is currently implementing the Erasmus + academic and administrative personnel mobilities and Erasmus + strategic partnerships (in vocational sector), which provide unique opportunity to identify the latest experiences, best practices and innovations.

 

Participation in Erasmus + programme activities promotes the modernization of the SBGC which is the only border guards` education institution in Latvia. Modernization is based on the continuous enhancement of the SBGC operational functioning quality and includes the development of professional competences of the SBGC academic and administrative personnel, the maintenance of topicality of the border guards formal and non-formal education programmes, the alignment of border guards professional competences to the changing situation and challenges in Europe and the world and the facilitation of the SBGC scientific research activities. The above mentioned aspects will lead to the internationalization of the SBGC as a modern and competitive higher education institution and favour the integration into European higher education area.

 

Please reflect on the Erasmus actions you would like to take part in and explain how they will be implemented in practice at your institution. Please explain how your institution’s participation in these actions will contribute to achieving the objectives of your institutional strategy.

 

Original language [LV]

 

Hartas darbības periodā tiek plānots, ka VRK turpinās aktīvu dalību Erasmus+ programmas piedāvātajās vispārējā un akadēmiskā personāla mobilitātēs. VRK personāla mobilitātes veido ciešu izglītības iestāžu pārrobežu saikni gan reģionālā, gan Eiropas līmenī. Dalība Erasmus + programmas aktivitātēs, kā arī visi projekta aktivitātes īstenošanas cikli: pieteikšanās, atlase, atskaitīšanās par īstenotajām projekta aktivitātēm notiek pamatojoties uz virkni VRS un VRK noteikumu, pēc kuriem vadījās un arī vadīsies nākošajā Hartas īstenošanas periodā VRK iesaistītās personas. Pēc finansējuma līguma parakstīšanas VRK izsludina pieteikšanos mobilitātēm (uz VRK informatīvā stenda, VRK tīmekļvietnē, e-pastos). Pieteikšanās un atlases kārtība Erasmus+ programmas mobilitātēm ir noteikta ar VRK direktora pavēli. Potenciālajiem mobilitātes dalībniekiem ir jāaizpilda Ziņojums/Iesniegums, Akadēmiskā personāla pieteikuma anketa vai Vispārējā personāla pieteikuma anketa, kurā tiek norādīta izvēlētā mobilitātes izglītības iestāde, plānotās mobilitātes tēma, mērķis un uzdevumi. Personāla atlasi un izvērtēšanu veic VRK komisija šādā sastāvā: VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos), direktora vietnieks (mācību darbā), VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks un VRK Erasmus+ koordinators ņemot vērā: izskatāmo jautājumu aktualitāti; valodu prasmes; izvirzīto jautājumu atbilstību uzņemošās augstskolas profilam; dienesta vai darba sasniegumus. Rezultātus pretendentiem paziņo elektroniski, atlases procesa rezultāti tiek dokumentēti ar VRK direktora pavēli. Izbraucošajiem Erasmus+ programmas docēšanas un personāla pieredzes apmaiņas mobilitāšu dalībniekiem tiek sniegts organizatoriskais atbalsts (partnera izvēle, trīspusējā docēšanas vai personāla apmācības līguma sagatavošana, starp nosūtošo institūciju un personāla pārstāvi finansējuma līguma sagatavošana, ceļošanas biļešu, naktsmāju rezervēšana), saturiskais atbalsts (saziņa ar partneriem, atbalsts lekciju vai vizītes satura izstrādē). Visiem Erasmus+ iebraucošās mobilitātes dalībniekiem ar Erasmus + koordinatoru palīdzību tiek nodrošināts nepieciešamais organizatoriskais atbalsts (ceļošanas plānošana, naktsmāju rezervēšana, darba programmu skaņošana utt.).

 

VRK ir sekmīgi piedalījusies vairākos Erasmus+ 2.pamatdarbības (Key Action 2)- Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņas projektos (profesionālās izglītības sektorā) gan kā projekta pieteicējs, gan kā partnerinstitūcija (2018-1-LV01-KA202-047003, 2014-1-LV01-KA202-000487, PL01-KA202-051167). Arī turpmāk VRK vēlas piedalīties kā partneriestāde vai arī kā projekta pieteicējs kādā no augstākās izglītības sektora stratēģisko partnerību projektos inovāciju atbalstam un stratēģisko partnerību labas pieredzes apmaiņas projektos.

 

Erasmus projektu ietvaros VRK iesaistītais personāls pilnveido savas profesionālās iemaņas nozarē, iepazīst uzņemošās augstākās izglītības iestādes labākās prakses piemērus iesaistītajam dalībniekam aktuālajās jomās, tādejādi sekmējot inovatīvu mācību procesa nodrošināšanu, pilnveidojot esošo robežsargu formālās un neformālās izglītības programmu saturu, VRK administratīvo darbību u.c. Dalība Erasmus + stratēģiskajās partnerībās iesaistītajām izglītības iestādēm ļauj attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes, kas neapšaubāmi attīsta izglītības iestādes darbības kvalitāti, panākot, ka VRK sniedz un nodrošina konkurētspējīgu, kvalitatīvu VRS vajadzībām un Eiropas Savienības prasībām atbilstošu robežsargu augstāko un profesionālo izglītību, kā arī mūžizglītību tiesībaizsardzības institūciju darbiniekiem, kas pilnībā saskan ar VRK darbības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem un prioritātēm.

 

Translation language [EN]

 

The SBGC plans within the next Programme (Charter) period to continue an active involvement of academic and administrative personnel in Erasmus + programme proposed activities. The SBGC personnel mobility makes a strong cross-border link between educational institutions at both regional and European level. Participation in Erasmus + programme activities, as well as all project cycles: application, selection, reporting on the implemented project activities, is determined by a number of the SBG and the SBGC regulations, which were and will be followed by the SBGC appointed personnel. After signing the funding agreement, the SBGC announces the application for mobility (on the SBGC information board, on the SBGC website, by e-mail).

 

The application and selection procedure for Erasmus + mobility is determined by the SBGC order. Potential mobility participants must hand in a report, an academic staff application form or an administrative staff application form indicating the chosen mobility institution, the topic, purpose and objectives of the planned mobility. The selection and evaluation of personnel is performed by the SBGC commission consisting of: the SBGC Deputy Director (in organizational issues), the SBGC Deputy Director (in training issues), the SBGC Head of the Dog handling Service and the SBGC Erasmus Coordinator. The Commission takes into account: topicality of covered matter (issues)/suggested topic; language skills; the compliance of the raised issues with the profile of the hosting higher education institution; service or work achievements. The results of the selection process are communicated to the applicants electronically, it is documented by the order of the SBGC director. Outgoing Erasmus + teaching and training exchange mobility participants are provided with organizational support (partner selection, completion of mobility agreement, completion of a financing agreement between the SBGC and the personnel representative, booking of travel tickets and accommodation), content support (communication with partners, support in developing the content of lectures or visits). Erasmus + coordinator supports also all Erasmus + inbound mobility participants by providing necessary support in organizational issues (travel planning, accommodation booking, coordination of work programmes, etc.).

 

The SBGC has successfully participated in several Erasmus + Key Action 2 - Cooperation for Innovation and good practice exchange projects (in the vocational education sector) both as a project applicant and as a partner institution (2018-1-LV01-KA202-047003, 2014-1 -LV01-KA202-000487, PL01-KA202-051167). The SBGC would like to participate as a partner institution or as a project applicant in strategic partnership projects (in higher education sector) tended to support innovations and exchange of good practices. It is expected that the SBGC involvement in Erasmus + programme activities will allow the SBGC personnel to enhance their professional competencies in subject area, to get insight into cooperation partners’ operational innovations and experiences thus promoting the innovative training process, maintenance of topicality of the border guards formal, non-formal education programmes and the SBGC operational functioning. Participation in Erasmus + strategic partnerships allows the involved education institutions to develop and strengthen operational networks, increase capacity to work at international level, exchange and compare ideas, practices and methods that undoubtedly develop the capacity of institution`s operational functioning ensuring that the SBGC provides competitive, high-quality higher and professional education in accordance with the needs and requirements of the EU and the SBG of the Republic of Latvia, as well as lifelong learning possibilities for the employees of law enforcement institutions, which is fully in line with priorities set in the operational strategy of the SBGC.

What is the envisaged impact of your participation in the Erasmus+ Programme on your institution? Please reflect on targets, as well as qualitative and quantitative indicators in monitoring this impact (such as mobility targets for student/staff mobility, quality of the implementation, support for participants on mobility, increased involvement in cooperation projects (under the KA2 action), sustainability/long-term impact of projects etc.)

Original language [LV]

VRK paredz, ka dalība Erasmus + programmas aktivitātes VRK iesaistītajam personālam ļaus pilnveidot nozares profesionālās iemaņas, dalīties ar labās prakses piemēriem aktuālajās jomās, tādejādi sekmējot inovatīvu mācību procesa nodrošināšanu, pilnveidojot esošo robežsargu formālās un neformālās izglītības programmu saturu, mācību metodisko līdzekļu izstrādi, VRK e-studiju platformas aktīvu izmantošanu, digitalizēto mācību rīku apguvi un pielietošanu, mācību metožu klāsta paplašināšanu, VRK akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidi, VRK administratīvās darbības uzlabošanu u.c. Dalība Erasmus + programmas aktivitātes ļaus paaugstināt VRK kapacitāti un nostiprināt iesaistīto ES izglītības iestāžu starptautisko tīklojumu, apmainīties un salīdzināt idejas, kas neapšaubāmi attīsta izglītības iestādes darbības kvalitāti, panākot, ka VRK sniedz un nodrošina konkurētspējīgu, kvalitatīvu VRS vajadzībām un Eiropas Savienības prasībām atbilstošu robežsargu augstāko un profesionālo izglītību, kā arī mūžizglītību tiesībaizsardzības institūciju darbiniekiem, kas pilnībā saskan ar VRK darbības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem un prioritātēm. Pirms VRK piesakās Erasmus + programmas aktivitātēm VRK iesaiste un dalība tiek saskaņota (projekta pieteikums) ar VRK un Valsts robežsardzes vadību. Projekta pieteikumā skaidri tiek definēti aktivitātes mērķi, joma un sagaidāmie rezultāti, kas ļauj spriest par projekta aktualitāti un ietekmi. Erasmus + programmas aktivitātes – to izpildes kvalitāti un norises gaitu uzrauga VRK direktors, VRK direktora vietnieks mācību darbā, VRK Izglītības koordinācijas nodaļa, par finanšu apriti Erasmus + aktivitāšu ietvaros atbild VRK Finanšu un plānu nodaļa. Valsts robežsardzei ik mēnesi tiek sūtīti ziņojumi/ informācijas apkopojums par VRK darbību un virzību Projekta ietvaros konkrētajā mēnesī, detalizēti tiek aprakstīti katrā projektā veiktie uzdevumi, apgūtais finansējums. Saskaņā ar Erasmus + vadlīnijām, Erasmus + programmas aktivitāšu ietvaros tiek aizpildītas un laicīgi iesniegtas, - progresa atskaites, gala atskaites, saskaņā ar VRS un VRK iekšējiem noteikumiem un pavēlēm - ikmēneša atskaites par VRK darbību, tostarp par starptautiskām aktivitātēm, ieskaitot projektus. Pēc katras Erasmus + programmas aktivitātes, kurās ir iesaistīts VRK personāls, tiek rakstītas atskaites VRS priekšniekam, kur tiek atspoguļotas VRK personāla aktivitātes ietvaros gūtās atziņas, kā arī priekšlikumi VRK darbības uzlabošanai. Erasmus + programmas aktivitātes tiek pilnībā atspoguļotas VRK tīmekļvietnē, VRK personāla kopīgajās sanāksmēs un popularizēšanas pasākumos. Tiek plānots arī turpmāk aktīvi iesaistīties Erasmus + programmas aktivitātēs gan kā projekta pieteicējiem, gan kā partneriem. VRK iesaisti Erasmus + programmas projektos nosaka VRK un VRS stratēģiskie uzdevumi, tāpēc to tematika, iesaistīto partnervalstu klāsts, noteiktie uzdevumi ir atkarīgi no esošās un prognozējamās situācijas valstī, Eiropā un pasaulē.

Translation language [EN]

The SBGC expects that Erasmus + programme activities will allow the SBGC personnel to improve their proficiency in subject area, share best practices in topical fields thus ensuring the innovative training process, updating of the content of formal and non-formal education programmes, creation of training materials, use of the SBGC electronic distance learning platform, acquisition and application of digitized teaching tools, expansion of the range of teaching methods, development of the SBGC scientific research activities and improvement of SBGC administrative functioning activities, etc.

Participation in Erasmus + strategic partnerships allows the involved education institutions to develop and strengthen the SBGC operational networks, increase capacity to work at international level, exchange and compare ideas, practices and methods that undoubtedly develop the capacity of institution`s operational functioning ensuring that the SBGC provides competitive, high-quality higher and professional education in accordance with the needs and requirements of the EU and the SBG of the Republic of Latvia, as well as lifelong learning for the employees of law enforcement institutions, which is implemented in line with priorities set in the SBGC operational strategy.

Before the SBGC applies for Erasmus + programme activities, the SBGC's involvement and participation is coordinated (project application) with director of the SBGC and chief of the State Border Guard. Objectives, activity field and expected outcomes are clearly defined in the project application. Such description makes it possible to judge on the topicality and impact of the project. Erasmus + programme activities - the quality and progress of project implementation is supervised by the SBGC director, the SBGC deputy director (in training issues), the SBGC Training Coordination Section, the SBGC Financial and Planning Department (responsible for financial circulation of Erasmus + activities).

The SBGC monthly hands in the reports / summaries of implemented project activities and progress within the SBGC projects to the State Border Guard; the tasks performed in each project and the acquired funding are described in detail.

According to the Erasmus + guidelines, in the frames of Erasmus + activities the SBGC completes and submits the project progress reports, final reports; pursuant to the SBG and the SBGC internal regulations and orders - monthly reports on the SBGC international activities incl. project activities. After participation in Erasmus + programme activity, involved SBGC official has to make a report to the chief of the SBG, describing the content of the activity, results and suggestions that official brings forward to develop the operational functioning of the SBGC. Erasmus + activities are fully reflected on the SBGC website, in joint meetings of SBGC personnel and during the promotional activities. It is planned to continue an active participation in Erasmus + programme activities both as a project applicant and as a partner institution. Involvement of the SBGC in Erasmus + projects is determined by the strategic tasks of the SBGC and the SBG, therefore their topics, range of participating partner countries and defined tasks depend on the current and foreseeable situation in Latvia, Europe and the world.