Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas nolikumu, viens no Valsts robežsardzes koledžas uzdevumiem ir organizēt, koordinēt un attīstīt kinoloģijas darbu koledžā un Valsts robežsardzē.

1995.gadā Valsts robežsardzē, proti, Rēzeknes robežsargu mācību centrā tika pieņemts dienestā pirmais dienesta suns.

1999.gadā uzcelts un svinīgi atklāts Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrs un apmācīta pirmā kinologu un dienesta suņu grupa.

2003.gada 1.novembrī uz Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra bāzes izveidots Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienests.

Kinoloģijas dienesta funkcijas:

 • organizēt, koordinēt un veikt kinoloģijas darba attīstīšanu Valsts robežsardzes koledžā un Valsts robežsardzē;
 • veikt kinologu un dienesta suņu speciālo apmācību;
 • izveidot un attīstīt dienesta suņu genofondu.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Kinoloģijas dienests veic šādus uzdevumus:

 • plāno, organizē un kontrolē kinologu un dienesta suņu pamatapmācību un kvalifikācijas celšanu;
 • plāno, organizē un veic dienesta suņu kārtējo un ārpuskārtas testēšanu;
 • nodrošina vienotu Valsts robežsardzes kinologu un dienesta suņu darba uzskaiti, sasniegto rezultātu analīzi un sniedz priekšlikumus Koledžas direktoram šīs darbības pilnveidošanai;
 • plāno, koordinē un kontrolē dienesta suņu vaislas darbu, iegādi, kucēnu audzēšanu un sadali, koordinē un kontrolē par nederīgiem dienestam atzīto suņu atsavināšanu;
 • izstrādā kinologu atlases nosacījumus un koordinē to realizāciju;
 • piedalās starptautisko organizāciju izveidotās ar kinoloģijas jomu saistītās darba grupās;
 • realizē zinātniski – pētniecisko darbu kinoloģijas jomā un veic citu valstu pieredzes kinoloģijas jomā apkopošanu un analīzi;
 • izstrādā normatīvo aktu, iekšējo normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu projektus kinoloģijas jomā;
 • plāno, organizē un nodrošina kinologu sacensības, kā arī kinologu piedalīšanos starptautiska mēroga pasākumos Latvijā un ārvalstīs;
 • piedalās projektu sagatavošanā finanšu līdzekļu piesaistīšanai no pieejamiem starptautiskajiem finanšu instrumentiem;
 • sadarbojas ar Valsts robežsardzes struktūrvienībām kinoloģijas jomas jautājumos;
 • sadarbojas ar Latvijas Republikas un citu valstu kompetento valsts pārvaldes iestāžu kinoloģijas dienestiem dienesta suņu izmantošanas, apmācības un ciltsdarba jomā;
 • sadarbojas ar Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestādēm dienesta suņu praktiskās izmantošanas jomā.

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienests īsteno vairākās apmācību programmas:

 • Dienesta kinoloģijas pamati (ilgums 160 stundas);
 • "Kinoloģijas instruktoru apmācība" (ilgums 300 stundas);
 • Kinologa apmācība darbam ar sprāgstvielu meklēšanas specializācijas dienesta suni (ilgums 540 stundas);
 • Kinologa apmācība darbam ar cilvēka smaržas meklēšanas specializācijas dienesta suni (ilgums 270 stundas);
 • Kinologa apmācība darbam ar narkotisko vielu meklēšanas specializācijas dienesta suni (ilgums 344 stundas).
 • Kucēnu sākotnējās apmācību programma (ilgums 300 stundas);
 • Dienesta suņu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanas programma (ilgums 20 stundas);
 • Valsts robežsardzes inspektoru (kinologu) un dienesta suņu personu meklēšanas apmācību kursa pamatapmācības programma (ilgums 396 stundas);
 • Personu meklēšanas kvalifikācijas celšanas kursa programma Valsts robežsardzes inspektoriem (kinologiem) ar dienesta suņiem (ilgums 90 stundas);
 • Valsts robežsardzes inspektoru (kinologu) un dienesta suņu aizsardzības un personu meklēšanas kursu programma (ilgums 432 stundas);
 • Valsts robežsardzes figurantu (dienesta suņu apmācības palīgu) kvalifikācijas celšanas kursu programma (ilgums 90 stundas);
 • Vielu meklēšanas kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programma (ilgums 30 stundas);
 • Cilvēka smaržas meklēšanas (patruļsuns) kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programma (ilgums 30 stundas).

 

Kinoloģijas dienests katru gadu organizē cilvēku smaržas meklēšanas, narkotisko vielu meklēšanas un sprāgstvielu meklēšanas starptautiskās sacensības maija mēnesī Latvijas Republikas un ārzemju tiesībsargājošām iestādēm. Kā arī organizē starptautiskās biatlona sacensības augusta mēnesī, kur piedalās ne tikai tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar dienesta suņiem, bet arī civilie suņu sporta cienītāji.