Valodniecība

Mācību līdzekļa galvenais mērķis ir attīstīt un atvieglot VRK apgūstamo gramatikas laiku pareizu lietošanu. Mācību līdzeklī gramatikas skaidrojumi ir latviešu valodā, lai atvieglotu tēmas uztveri, bet piemēri ir angļu valodā, lai lasītājs varētu redzēt autentisku pielietojumu svešvalodā. Lai nostiprinātu apgūto tēmu, katrai gramatikas laika tēmai seko piemēri un praktiskie uzdevumi saistībā ar robežsargu aktivitātēm un profesionālo angļu valodas terminoloģiju.

Mācību līdzeklis ir izstrādāts ar mērķi atvieglot un veicināt profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvi. Ilustrētajā vārdnīcā iekļautās tēmas ir saistošas gan Valsts robežsardzes koledžas kadetiem, gan Valsts robežsardzes amatpersonām profesionālas angļu valodas terminoloģijas zināšanu apguvei un pilnveidošanai. Ilustrēto vārdnīcu robežsargi un VRK kadeti var izmantot gatavojoties ikdienas pienākumu pildīšanai, gatavojoties nodarbībām, kā arī gatavojoties starptautiskajiem komandējumiem.

Mācību metodiskais materiāls. Latviešu – krievu vārdnīcā robežsargiem ir apkopoti termini, kas attiecas uz robežšķērsošanu un visbiežāk ir izmantojami robežuzraudzībā un robežpārbaudēs. Terminu saturs balstās uz Valsts robežsardzes koledžas un Robežsargu skolas profesionālās terminoloģijas krievu valodā programmu vajadzībām. Vārdnīcā iekļautie termini ir izkārtoti alfabētiskajā secībā.

Vārdnīcā ir apkopoti svarīgākie un visbiežāk izmantojamie angļu valodas termini saistībā ar robežsardzi, robežšķērsošanu un ceļošanas dokumentiem. Vārdnīcas mērķis standartizēt un veicināt profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvi Valsts robežsardzes koledžā, kā arī Valsts robežsardzes struktūrvienībās. Terminu saturs balstās uz Valsts robežsardzes koledžā īstenoto angļu valodas programmu vajadzībām, ES un Šengenas tiesību aktos lietoto terminoloģiju.

Darba burtnīca angļu valodas apguvei. Mācību līdzeklī iekļautās tēmas un uzdevumi palīdz sekmīgi apgūt angļu valodu VRK robežsargiem.

Mācību metodiskais materiāls ir izstrādāts un papildināts saskaņā ar 1. līmeņa Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” mācību kursa „Profesionālā terminoloģija vācu valodā” saturu. Mācību materiālu var izmantot gan Valsts robežsardzes koledžas pilna un nepilna laika studējošie, gan arī vācu valodas pasniedzēji. Mācību metodiskajā materiālā ir izstrādāti vairāki uzdevumi profesionālās terminoloģijas sekmīgai apguvei un studējošo vācu valodas zināšanu padziļināšanai.

Darba burtnīca angļu valodas apguvei.

Darba burtnīca angļu valodas apguvei.