Erasmus+ logo

Projekta nosaukums: "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai Nr. 2018-1-LV01-KA202-047003"

Vadošā organizācija: Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledža

Partnervalstis: Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmija, Somijas robežas un krasta apsardzes akadēmija, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests

Īstenošanas periods: No 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.

Kopējais finansējums: 44 950,00 EUR

Projekta apraksts: Lai uzlabotu e-mācību sistēmas robežsargu izglītības iestādēs un pilnveidotu docētāju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mūsdienīgu e-mācību līdzekļu izmantošanā, Projekta ietvaros tiks izpēta, salīdzināta un apkopota labā prakse e-mācību sistēmu plānošanā un ieviešanā robežsargu mācību procesā. Projekta aktivitāšu ietvaros Partneri izstrādās e-mācību sistēmu un kursu plānošanas, izstrādes un ieviešanas labākās prakses rokasgrāmatu ar paraugiem un instrukcijām interaktīvu e-mācību kursu izstrādei un ieviešanai (rokasgrāmatā būs norādījumi par Moodle izmantošanu un efektīvu elektronisko vingrinājumu izstrādi, vebināru rīkošanu, materiālu pārveidošanu no klases materiāliem uz e-vidi un citiem e-vides labās prakses piemēriem).

Projekta rezultāts: Projekta rezultātā tiks paaugstinātas docētāju un IT speciālistu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantojot Moodle un citas e-mācību platformas un rīkus robežsargu izglītībā. Projekta ietvaros tiks uzlabotas esošās robežsargu e-mācību sistēmas, docētājiem būs iespēja apskatīt un dalīties ar partnervalstu izstrādātajiem e-mācību resursiem.

Projekta mērķauditorija:

1. Robežsardze un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kas plāno ieviest/uzlabot/ izvērtēt savas e-mācību sistēmas, pamatojoties Projekta rezultātiem.

2. Robežsardzes un citas tiesībaizsardzības mācību iestāžu docētāji, kuriem jāpaaugstina savas zināšanas un prasmes e-mācību rīku izmantošanā un pārstrādājot tradicionālos mācību materiālus izmantošanai e-vidē.

3. Jaunie docētāji, robežsardzes un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kur nepieciešamas zināšanas e-kursu izstrādē un ieviešanā, digitālās kompetences paaugstināšanā.

4. Citas profesionālās izglītības iestādes, kuras plāno ieviest vai uzlabot e-mācību sistēmas.

Kontaktpersona: Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns. E-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union

 

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014.gada 21.augusta lēmumu ir apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487), kura īstenošanas periods ir no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam.

Projekta mērķis:
Sadarbībā ar Partnervalstīm izstrādāt interaktīvu mācību līdzekli profesionālās angļu un krievu valodas terminoloģijas apguvei robežsargiem (robežpolicijai) kvalitatīvākai ES ārējo robežu drošības nodrošināšanai efektīvākā veidā komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Projekta partnervalstis:
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skola (Medininkai)
Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas (Murastē)
Polijas Republikas Robežsardzes mācību centrs (Kentšinā)

Projekta rezultāts:
Projekta gaitā izstrādātais mācību līdzeklis ietvers robežu drošību saistošo terminoloģiju – terminus un frāzes angļu un krievu valodā, to tulkojumus partnervalstu nacionālajās valodās, audio ierakstus pareizai izrunai angļu un krievu valodās, autentiskus audio un video ierakstus, kuri būs nofilmēti robežšķērsošanas vietās tiešā saistībā ar ikdienā notiekošo situāciju komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Izmantojot šo mācību līdzekli robežsargiem būs iespēja izpildīt elektroniskos mācību un zināšanu pārbaudes uzdevumus, saņemt tūlītēju atgriezenisko saikni, koriģēt mācīšanās virzienus, kā arī noteikt savu svešvalodu zināšanu līmeni.

Kopējais Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums projekta realizācijai ir 124300,00 EUR. Finansējuma ietvaros ir paredzēts segt projekta vadības izdevumus, starptautiskās sanāksmes, mācību līdzekļa izstrādē iesaistīto personu intelektuālo ieguldījumu, kā arī mācību līdzekļa izplatīšanas seminārus.

Mācību līdzekļa izplatīšanas semināri projekta iesaistītajās valstīs notiks no 2016.gada aprīļa līdz augustam.

Kontaktpersona: Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors majors Mārtiņš Spridzāns. E-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union