Pamatojoties uz Deleģēšanas līgumu Nr.3-17e/61, Valsts robežsardzes koledža veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Valsts robežsardzes inspektora profesionālās kvalifikācijas (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) piešķiršanai.

Sīkāka informācija:
Tālr. +371 64603692

Papildus informācija:

Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros personai, kura veikusi profesionālās kompetences novērtēšanu (kārtojusi kvalifikācijas eksāmenu) Valsts robežsardzes koledžā no 05.10.2017. un veikusi maksas pakalpojumu sasakaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumiem Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis" par to ir iespēja saņemt izdevumu kompensāciju 90% (100% apmērā – personai, kurai piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss) apmērā no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem.

  Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensāciju var pieteikt Valsts izglītības attīstības aģentūrā, iesniedzot:

  • profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā nodotā iesnieguma par profesionālās kompetences novērtēšanu un tam pievienotā maksājuma dokumenta kopijas;
  • iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopiju;
  • izziņas par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu kopija (ja attiecināms);
  • aizpildītu un parakstītu dalībnieka anketu (anketa lejupielādei pieejama zemāk)

  Iesniegumu var iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • iesniedzot dokumentus klātienē - Vaļņu ielā 1 (5. stāvā), Rīgā;
  • sūtot dokumentus pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV 1050;
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: pipn@viaa.gov.lv.