Valsts robežsardzes koledža ir valsts dibināta Valsts robežsardzes pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledža personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju:

Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas dome un koledžas direktors. Dome ir koledžas personāla pārstāvju koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija izglītības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv koledžu.

Koledžas uzdevumi ir šādi:

 • atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem, kā arī sadarbībā ar Valsts robežsardzi izstrādāt profesionālās izglītības programmas un organizēt to īstenošanu;
 • sadarbībā ar Valsts robežsardzi izstrādāt un īstenot robežsargu kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas programmas;
 • sadarbībā ar Valsts robežsardzi izstrādāt eksaminācijas saturu un metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus;
 • nodrošināt izglītības procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;
 • Valsts robežsardzes priekšnieka noteiktajā kārtībā sniegt teorētisko, praktisko un metodisko palīdzību Valsts robežsardzes struktūrvienībām;
 • veicināt pētniecības darbu koledžā, veikt lietišķos pētījumus ar Valsts robežsardzes un koledžas darbību saistītajās nozarēs;
 • sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un Valsts robežsardzi profesionālās izglītības jomā;
 • informēt sabiedrību par koledžas darbību;
 • organizēt, koordinēt, veikt un attīstīt robežsarga profesijas popularizēšanas darbu koledžā un Valsts robežsardzē;
 • pētīt, vākt un saglabāt ar koledžas un Valsts robežsardzes vēsturi saistītās materiālās un nemateriālās kultūras vērtības sabiedrības izglītošanas nolūkā;
 • veicināt akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidi;
 • organizēt, koordinēt un attīstīt kinoloģijas darbu koledžā un Valsts robežsardzē;
 • organizēt, koordinēt un attīstīt sporta darbu koledžā un Valsts robežsardzē;
 • Valsts robežsardzes priekšnieka noteiktajā kārtībā piedalīties Valsts robežsardzes uzdevumu veikšanā;
 • veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.