1992.-2002.

 • 1992.gada 30.aprīlī ar aizsardzības ministra pavēli Nr.74 izveido Rēzeknes robežsargu mācību centru, par kura priekšnieku ieceļ pulkvežleitnantu Georgiju Kitajevu.
 • 1992.gada 16.jūnijā  darbību uzsāk Rēzeknes robežsargu mācību centrs, apmācot obligātā dienesta robežsargus un virsdienesta karavīrus.
 • 1994.gada 30.decembrī Rēzeknes robežsargu mācību centrs iesauc dienestā pirmos instruktorus ar dienesta suņiem un uzsāk dienesta suņu audzētavas izveidi.
 • 1997.gada 10.novembrī Rēzeknes robežsargu mācību centrā sāk īstenot pirmo profesionālās izglītības programmu “Robežsargu pamatapmācības gada programma”. Mācības uzsāk pirmie 88 robežsargi.
 • 1998.gada 15.maijā Rēzeknes robežsargu mācību centru pārdēvē par  Rēzeknes robežsargu skolu un akreditē profesionālās izglītības programmu “Robežsargu pamatapmācības gada programma”, tādejādi iegūstot tiesības veikt robežsargu profesionālo apmācību un izsniegt absolventiem valstī atzītus diplomus par vidējo profesionālo izglītību.
 • 1999.gada 16.jūnijā Rēzeknes robežsargu skolā atklāj jaunuzcelto Kinoloģijas centru.
 • 2000.gada 15.maijā izveido Robežsardzes muzeju.
 • 2002.gada 1.aprīlī uz Rēzeknes robežsargu skolas bāzes nodibina Valsts robežsardzes koledžu un nodod Iekšlietu ministrijas pārziņā.
 • 2002.gada 13.jūnijā licencē profesionālās tālākizglītības programmu “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis; iegūstamā kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors).
 • 2002.gada 6.jūlijā Valsts robežsardzes koledža uzsāk savu darbību.
 • 2002.gada 8.novembrī licencē pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis; iegūstamā kvalifikācija – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks).
 • 2002.gada 7.novembrī izveido Valsts robežsardzes koledžas kadetu kori (vadītājs – Jānis Grudulis).

2003. -  2012.

 • 2003.gada 27.jūnijā akreditē profesionālās tālākizglītības programmu “Robežapsardze”.
 • 2003.gada 25.jūlijā akreditē Valsts robežsardzes koledžas sastāvā esošo Robežsargu skolu.
 • 2003.gada 1.novembrī  izveido Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienestu kā vienu no Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienībām.
 • 2003.gada 5.novembrī īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Robežapsardze”. Studijas uzsāk pirmie 26 kadeti.
 • 2003.gada 20.novembrī pulkvedis Georgijs Kitajevs Valsts robežsardzes koledžas direktora pilnvaras nodod pulkvedim Ivaram Zālītim.  
 • 2004.gada 18.jūnijā iesvēta Valsts Heraldikas komisijas apstiprināto Valsts robežsardzes koledžas karogu.
 • 2004.gada septembrī uzsāk Valsts robežsardzes koledžas jaunā mācību administratīvā korpusa ekspluatāciju.
 • 2004.gada 12.oktobrī Valsts robežsardzes koledžu uzņem Latvijas koledžu asociācijā.
 • 2004.gada 18.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļu reģistrē Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā.
 • 2004.gada novembrī Valsts robežsardzes 85.gadadienas ietvaros Valsta robežsardzes koledžā atver pirmo vēstures ekspozīciju.
 • 2004.gada 21.decembrī noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Policijas akadēmiju.
 • 2005.gada 25.februārī Valsts robežsardzes koledžā organizē I starptautiski pētniecisko konferenci „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”, kurā apspriež aktuālākās tēmas un jautājumus par robežsargu profesionālās sagatavošanas monitoringu, jaunāko tehnoloģiju, tehnikas, aprīkojumu izmantošanu robežsargu apmācībā un robežsargu mācību programmu pilnveidi.
 • 2005.gada 11.maijā Latvijas Republikas Izglītības ministrijā Studiju programmu Akreditācijas komisijas sēdē Valsts robežsardzes koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” akreditē uz 6 gadiem.
 • 2005.gada 19.maijā Latvijas Republikas Augstākās izglītības padome ar lēmumu Nr.31 akreditē Valsts robežsardzes koledžu uz neierobežotu laiku, kas dod koledžai tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.
 • 2005.gada 8.jūlijā notiek pirmais Valsts robežsardzes koledžas kadetu izlaidums, kurā Valsts robežsardzes koledžas izsniegtos diplomus par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem 24 absolventi – virsnieki.
 • 2005.gadā sagatavo pirmo Valsts robežsardzes koledžas projekta pieteikumu ES finansējumam; realizē projektu kinoloģijas jomā; organizē pirmo starptautisko konferenci kinoloģijas jomā (programma ARGO).
 • 2006.gada 22.februārī Izglītības un zinātnes ministrijā, Akreditācijas komisija apstiprina izmaiņas (atkārtoti akreditē) Valsts robežsardzes koledžā īstenojamajā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze”, kas turpmāk studiju programmu atļauj īstenot arī nepilna laika studijās.
 • 2006.gada 26.februārī akreditē Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļu.
 • 2006.gada 15.maijā atver jauno Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centru.
 • 2006.gada 5.septembrī nodibina biedrību „VRK – SPORTS”.
 • 2006.gadā Valsts robežsardzes koledžā uzbūvē Mācību robežkontroles punktu un renovē dienesta viesnīcu.
 • 2006.gada rudenī Iekšlietu ministrija nodod Valsts robežsardzes koledžu Valsts robežsardzes pakļautībā.
 • 2006.gadā Valsts robežsardzes koledžas sastāvā izveido struktūrvienību – Tālākizglītības centrs (Ventspilī), kura kompetencē ir nodrošināt Latvijas Republikas piejūras teritoriālo pārvalžu robežas apsardzībai nepieciešamo speciālistu apmācība un īsteno kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.
 • 2007.gada 15.–16.februārī Valsts robežsardzes koledžā notiek starptautiskais seminārs „Robežsargu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma”.
 • 2007.gada 1.–11.martā Valsts robežsardzes koledžā notiek starptautiskais angļu valodas seminārs „Integrētās apmācības Eiropas drošības dienestu vadībai (ITESSM)”.
 • 2007.gadā Shengen Facility finanšu konvencijas ietvaros Valsts robežsardzes koledžas vajadzībām iegādājas sauszemes autotransportlīdzekļus un citu aprīkojumu.
 • 2008.gada 16.jūnijā notiek Valsts robežsardzes koledžas nepilna laika studējošo pirmais izlaidums, kurā Valsts robežsardzes koledžas izsniegtos diplomus par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem 16 robežsargi.
 • 2008.gada 18.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltītajā militārajā parādē Rīgā, 11.novembra krastmalā, pirmo reizi piedalās Valsts robežsardzes sieviešu vienība.
 • 2008.gadā Valsts robežsardzes koledžas studiju programmu saturu pilnveido pēc Eiropas Savienības Kopējās robežsargu pamatapmācības programmas „Common Core Curriculum” (CCC) prasībām, lai nodrošinātu Eiropas Savienības robežapsardzības un imigrācijas kontroles jomas prasību ievērošanu.
 • 2008.gadā ievieš Valsts robežsardzes koledžas tālmācības sistēmu “Moodle”.
 • 2009.gada 12.martā uzsāk Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole” rekonstrukcijas pirmās kārtas darbus.
 • 2010.gada 13.novembrī par godu Valsts robežsardzes koledžas pirmā izlaiduma 5 gadu jubilejai organizē pirmo absolventu salidojumu.
 • No 2011.gada 21.marta Valsts robežsardzes koledžu vada pulkvedis Arvīds Liepiņš.
 • 2011.gada 6.maijā Valsts robežsardzes koledžā notiek Valsts robežsardzes amatpersonu un Valsts robežsardzes koledžas studējošo I zinātniski praktiskā konference „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi”.
 • 2011.gada 28.jūnijā licencē profesionālās pilnveides izglītības programmu kinologiem “Dienesta kinoloģijas pamati”. 
 • 2011.gada 12.jūlijā Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļu akreditē uz 5 gadiem un piešķir vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.
 • 2011.gada 26.augustā starp Valsts robežsardzi un Rēzeknes Augstskolu (tagad – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju) noslēdz līgumu par 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Robežapsardze” īstenošanu Rēzeknes Augstskolā. Programma paredz Valsts robežsardzes vecāko virsnieku izglītošanu dienesta pienākumu veikšanai robežsardzē, kuri spēj organizēt un vadīt robežpārbaudes, robežuzraudzību, patvēruma un izraidīšanas procedūras, operatīvo darbību un izmeklēšanu, struktūrvienību saimniecisko un finanšu darbību. Studiju programmas īstenošanu nodrošina Rēzeknes Augstskolas docētāji un Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskais personāls.
 • No 2011.gada septembra uzsāk 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Robežapsardze” īstenošanu Rēzeknes Augstskolā. 2011.gada 10.oktobrī studijas uzsāk pirmie 20 robežsargi.
 • 2012.gada 17.–20.maijā Valsts robežsardzes koledžas izlases komanda XXVIII starptautiskajās studentu spēlēs “SELL GAMES 2012” volejbolā izcīna 3.vietu.
 • 2012.gada 17.–20.decembrī Valsts robežsardzes koledžā notiek profesionālās kvalifikācijas eksāmens Valsts robežsardzes amatpersonu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Profesionālo kvalifikāciju „Valsts robežsardzes inspektors” piešķir 38 Valsts robežsardzes amatpersonām.

2013. – 2022.

 • 2013.gada 25.–26.maijā Valsts robežsardzes koledžas sportisti iegūst 3.godalgoto vietu vīriešu volejbolā XXVIIII starptautiskajās studentu spēlēs “SELL GAMES 2013”.
 • 2014.gada 7.februārī Rēzeknes Augstskolā notiek pirmais 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Robežapsardze” izlaidums, kur studējošie saņem kvalifikāciju “Valsts robežsardzes vecākais virsnieks” un profesionālā bakalaura grādu Robežapsardzē.
 • 2014.gadā Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā uzbūvē jaunu Vaislas darba nodaļu.
 • 2015.gada 13.oktobrī izveido Valsts robežsardzes koledžas kontu sociālajā tīklā “Facebook”.
 • 2015.gadā licencē pirmā profesionālās pilnveides izglītības programma kinologiem “Dienesta kinoloģijas pamati”.
 • 2016.gadā uzsāk darbu pie Nacionālās aizsardzības akadēmijas lauka taktiskās mācības moduļa „Vasaras lauku nometne” integrēšanas VRK 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze”.
 • 2017.gada februārī Valsts robežsardzes koledža kļūst par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX)  Partnerakadēmiju un maijā pirmo reizi uzņem Eiropas Savienības kinoloģijas instruktoru apmācību grupu.
 • No 2017.gada 1.oktobra Valsts robežsardzes koledžu vada pulkvedis Mariks Petrušins.
 • 2017.gada 6.oktobrī Valsts robežsardzes koledža kopā ar Valsts policijas koledžu, Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžu organizē un īsteno kopīgās taktiskās mācības.
 • 2017.gada 8.decembrī Valsts robežsardzes koledža saņem projektu realizācijas kvalitātes balvu „SPĀRNI – 2017” par sekmīgu stratēģiskās partnerības projekta  “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” realizāciju.
 • 2018.gada 5.maijā Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas personāls dodas vienas dienas draudzības velobraucienā. Velobrauciens ar distances garumu 100 km veltīts Latvijas Republikas simtgadei.
 • 2018.gada 30.jūlija–21.augustam Valsts robežsardzes koledžas pilna laika studiju 2.kursa studējošie pirmo reizi piedalās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas īstenotajās praktiskajās nodarbībās „Vasaras lauka nometne" Ādažu poligonā.
 • 2018.gadā izstrādā jaunā Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra kompleksa tehnisko projektu.
 • 2019.gada 8.jūnijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notiek vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas „Valsts robežas drošība” pirmais izlaidums. Programmu īsteno sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžu.
 • 2019.gada 13.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā svinīgi atklāj Valsts robežsardzes simtgades ozolu aleju.
 • 2019.gadā par veiksmīgu Eiropas Savienības projekta realizāciju Valsts robežsardzes koledžai piešķir Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē.
 • 2019.gada 14.–15.augustam 43 Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadeti (absolventi) piedalās FRONTEX projekta “Kopējā pamatapmācības programma Eiropas Savienības Robežu un krasta apsardzes darbiniekiem” („Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic Training in the EU” (“CCC”)) ietvaros organizētajā Sadarbībspējas izvērtēšanas programmas tiešsaistes testa veikšanā.
 • 2019.gada 6.septembrī Rēzeknes novada Griškānu pagastā atklāj Robežsargu ielu.
 • 2019.gada 24.–30.oktobrim organizē vērienīgu Valsts robežsardzes 100.gadadienas pasākumu – Valsts robežsardzes kora, Nacionālo bruņoto spēku  un Jūras spēku orķestra koncertu ciklu četrās Latvijas pilsētās – Ventspilī, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī.
 • 2019.gadā akreditē Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”.
 • 2020.gada 31.janvārī Valsts robežsardzes koledžā rīko pirmo Rēzeknes Robežsargu skolas absolventu salidojumu.
 • No 2020.gada 20.janvāra Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādi „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” sāk īstenot interešu izglītības programmu „Drošības mācību klase „Drošība šķērsojot valsts robežu””. Programmu sāka īstenot 2020.gada februārī.
 • 2020.gada 13.marta–12.maijam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā Valsts robežsardzes koledža pirmo reizi sāk attālināti realizēt robežsargu izglītības programmu.
 • 2020.gada 27.maijā Valsts robežsardzes koledža organizē pirmo virtuālo Atvērto durvju dienu.
 • 2020.gadā Valsts robežsardzes koledžā ASV Armijas Aizsardzības sadarbības biroja pārstāvju vadībā īsteno Robežsarga speciālās militārās apmācības kursus „Sakarnieka apmācība”.
 • 2020.g. 22.oktobrī pirmo reizi attālināti aizvada Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas rīkoto VIII starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Robežu drošība un pārvaldība”.
 • 2021.gada janvārī Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Valsts robežsardzes koledžas un Valsts policijas amatpersonas piedalās mājsēdes kontrolē Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada atbildības teritorijās.
 • 2021.gadā Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvalde izveido Valsts robežsardzes koledžas kontu sociālajā tīklā “TikTok”.
 • 2021.gada oktobrī uzsāk sadarbību ar Jaunsardzes centru par “Jaunsargu trīs līmeņu interešu izglītības programmas izveidi”.
 • 2021.gada 10.augustā Valsts robežsardzes koledžas kinologi piedalās pastiprinātā robežuzraudzības nodrošināšanā ārkārtas situācijas laikā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.
 • 2022.gadā pavasarī Valsts robežsardzes koledžā ierīko mācību robežapsardzības nodaļas un mācību ieceļošanas-izceļošanas sistēmas auditoriju un sakarnieku apmācību auditoriju.
 • 2022.gada 6.aprīlī Valsts robežsardzes koledža saņem divus jaunus dienesta suņu pārvadāšanai aprīkotus mikroautobusus Renault Master. Automašīnas iegādātas ES finansēta projekta ietvaros.
 • 2022.gada 7.jūnijā velobraukšanas entuziasti dodas 34 kilometru garā velobraucienā, kas veltīts Valsts robežsardzes koledžas izveidošanas 30.gadadienai.
 • 2022.gada 16.jūnijā Valsts robežsardzes koledžai aprit 30 gadi kopš tās dibināšanas. Koledžu absolvē 14 jaunie robežsardzes virsnieki.
 • 2022.gada 13.jūlijā Valsts robežsardzes koledža nodod Ukrainas Robežsardzes Kinoloģijas centram 4 automašīnas (2 Ford Tranzit, 1 Fiat Doblo, 1 Ciroen Jumper), ko paredzēts izmantot kinologu un dienesta suņu pārvadāšanai, veicot atmīnēšanu Ukrainā.
 • 2022.gada 25.jūlijā Valsts robežsardzes koledžā pirmo reizi organizē apmācību kursu saskaņā ar profesionālās pilnveides izglītības programmu “Kinologa apmācība darbam ar narkotisko vielu meklēšanas dienesta suni” pieciem Centrālāzijas valstu (Kazahstānas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, Turkmenistānas, Tadžikistānas) tiesībsargājošo iestāžu kinologiem. Apmācību kursu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD). Apmācības noslēdzas 2022.gada 14.oktobrī.
 • 2022.gada 20.septembrī izveidots Valsts robežsardzes koledžas profils sociālajā tīklā “Instagram”.
 • 2022.gada septembrī sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru uzsāk jaunā Kinoloģijas centra kompleksa būvniecības iepirkuma procedūra.