2024.gada 19.jūlijā tiek izsludināts atklāts konkurss uz akadēmiskā personāla amatu ar pilnu slodzi Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā:

Galvenie amata pienākumi:

  • īstenot ar Valsts robežsardzes pamatfunkcijām saistītās īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” studiju kursus, profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” mācību priekšmetus un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, specializējoties robežpārbaudes,  speciālās taktikas, speciālo līdzekļu un fiziskā spēka pielietošanas jomās un vadot attiecīgajā priekšmetā vai mācību kursā paredzētās nodarbības;
  • aktualizēt pasniedzamo studiju kursu un mācību priekšmetu, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas;
  • sniegt priekšlikumus pārbaudījumu programmu izstrādei, piedalīties to izstrādē un iesniegt tās saskaņošanai un apstiprināšanai pakļautības kārtībā;
  • piedalīties kārtējos un noslēguma pārbaudījumos pasniedzamajos studiju kursos un mācību priekšmetos, veikt VRK izglītojamo, studējošo un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītāju zināšanu vērtēšanu;
  • veikt metodisko darbu saskaņā ar RIDPK darba plānu attiecīgajam gadam, sagatavot, izstrādāt un pilnveidot mācību un metodiskos materiālus/līdzekļus pasniedzamajos studiju kursos un mācību priekšmetos un kvalifikācijas paaugstināšanas programmām specializācijai atbilstošajās jomās un saskaņā ar IeM noteikumos par pedagogu slodzes plānošanu noteikto;
  • veikt pētniecisko darbu saskaņā ar RIDPK darba plānu attiecīgajam gadam un saskaņā ar IeM noteikumos par pedagogu slodzes plānošanu noteikto;
  • sniegt priekšlikumus VRK studējošo kvalifikācijas darbu tēmu sarakstu izstrādei;
  • vadīt VRK studējošo kvalifikācijas darbu izstrādi specializācijai atbilstošajā jomā;
  • fiksēt un iesniegt apstiprināšanai savus darba rezultātus atbilstoši normatīvo aktu regulējumam;
  • nepieciešamības gadījumā pakļautības kārtībā sadarboties ar VRK personālu, VRS struktūrvienībām un citiem sadarbības partneriem specializācijai atbilstošajā jomā;
  • piedalīties konferencēs, semināros un lekcijās, kas saistoši amata pienākumu veikšanai, patstāvīgi un nepārtraukti pilnveidot savu profesionalitāti;
  • piedalīties Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes, VRK un citu sadarbības partneru organizētajās darba grupās, sanāksmēs u.c. pasākumos Latvijā un ārzemēs;
  • sniegt priekšlikumus Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes un VRK normatīvo aktu projektu izstrādei savas kompetences ietvaros;
  • sniegt priekšlikumus RIDPK mācību materiālās bāzes pilnveidošanai;
  • pildīt citus tiešā un augstākā priekšnieka dotos uzdevumus un norādījumus savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā (maģistra grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagogu izglītības un izglītības zinātņu, tiesību zinātņu, komerczinību un administrēšanas, sociālās un cilvēkrīcības zinātņu, civilās un militārās aizsardzības jomās;
 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba pieredze dienestā Valsts robežsardzē;
 • svešvalodu zināšanas – angļu (vēlams A2 līmenī), krievu – sarunvalodas līmenī (ja amatpersona piedalās Eiropas robežu un krasta apsardzes (FRONTEX) Aģentūras rīkotajos starptautiskajos pasākumos, tad angļu valodas zināšanām jāatbilst B1-B2 līmenim);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Office produkti, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas).

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors”. Amata mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze 1430 EUR (atbilstoši struktūrvienībai noteiktajam dienesta intensitātes līmenim), izdienas stāžs un amatam noteiktais korupcijas riska līmenis.

Pretendentiem pieteikties līdz 2024.gada 18.augustam.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tika aicināti uz darba interviju.  

Dokumentus iesniegt Valsts robežsardzes koledžas Administratīvajā nodaļā 227.kabinetā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Sīkāka informācija pa telefonu 64603676.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardzes koledža, kontaktinformācija: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601;  Valsts robežsardzes koledžas datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem)  e-pasts: vrk.das@rs.gov.lv.