2024.gada 27.martā tiek izsludināts atklāts konkurss uz akadēmiskā personāla amatiem ar pilnu slodzi Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedrā:

Galvenie amata pienākumi:

 1. īstenot ar Valsts robežsardzes pamatfunkcijām saistītās formālās un neformālās izglītības programmas:  
  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ,,Robežapsardze” (pilna un nepilna laika studijas) studiju kursu ,,Ieroču un šaušanas mācība”;
  • profesionālās tālākizglītības programmas ,,Robežapsardze” mācību priekšmetus ,,Ierindas mācība”, ,,Ieroču un šaušanas mācība”, ,,Militārā taktika”;
  • kvalifikācijas paaugstināšanas/profesionālās pilnveides kursu programmas specializējoties ieroču šaušanas mācības jomā un militārās sagatavošanas jomā;
 2. izstrādāt un aktualizēt pasniedzamo mācību kursu un priekšmetu, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas/profesionālās pilnveides kursu programmas;
 3. izstrādāt pārbaudījumu programmas, iesniegt tās MFSPK vadītājam saskaņošanai un VRK direktora vietniekam (mācību darbā) apstiprināšanai;
 4. organizēt kārtējos un noslēguma pārbaudījumus pasniedzamajos mācību kursos un priekšmetos, veikt VRK studējošo/izglītojamo un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītāju zināšanu vērtēšanu;
 5. veikt metodisko darbu saskaņā ar MFSPK darba plānu attiecīgajam gadam, sagatavot, izstrādāt un pilnveidot mācību un metodiskos materiālus/līdzekļus pasniedzamajos mācību kursos un priekšmetos;
 6. veikt pētniecisko darbu saskaņā ar MFSPK darba plānu attiecīgajam gadam;
 7. piedalīties VRK studējošo kvalifikācijas darbu tēmu sarakstu izstrādē;
 8. vadīt VRK studējošo kvalifikācijas darbu izstrādi;
 9. recenzēt VRK studējošo kvalifikācijas darbus;
 10. atskaitīties par saviem darba rezultātiem;
 11. piedalīties konferencēs, semināros un lekcijās, kas saistoši amata pienākumu veikšanai, patstāvīgi un nepārtraukti pilnveidot savu profesionalitāti;
 12. sniegt priekšlikumus MFSPK mācību materiālās bāzes pilnveidošanai.

 

Nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • nepieciešams akadēmiskais (maģistra grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, civilā un   militārā aizsardzība vai pedagogu izglītība un izglītības zinātnes jomā;
 • nepieciešama ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba pieredze dienestā Valsts  robežsardzē;
 • svešvalodu zināšanas – angļu valoda (vēlams B2 līmenī), (ja amatpersona piedalās Eiropas robežu un krasta apsardzes (FRONTEX) Aģentūras rīkotajos starptautiskajos pasākumos, tad angļu valodas zināšanas jāatbilst B1-B2 līmenim, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages)), krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Office produkti, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas).

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „pulkvežleitnants”. Amata mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze 1570 EUR (atbilstoši struktūrvienībai noteiktajam dienesta intensitātes līmenim), izdienas stāžs un amatam noteiktais korupcijas riska līmenis.

Pretendentiem pieteikties līdz 2024.gada 26.aprīlim.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Dokumentus iesniegt Valsts robežsardzes koledžas Administratīvajā nodaļā 227.kabinetā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Sīkāka informācija pa telefonu 64603676.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardzes koledža, kontaktinformācija: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601;  Valsts robežsardzes koledžas datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem)  e-pasts: vrk.das@rs.gov.lv.

Galvenie amata pienākumi:

 1. īstenot ar Valsts robežsardzes pamatfunkcijām saistītās formālās un neformālās izglītības programmas:  
  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ,,Robežapsardze” (pilna un nepilna laika studijas) studiju kursus ,,Ieroču un šaušanas mācība”, “Militārā topogrāfija”, “Civilā un vides aizsardzība”;
  • profesionālās tālākizglītības programmas ,,Robežapsardze” mācību priekšmetus ,,Ierindas mācība”, “Topogrāfija”, ,,Ieroču un šaušanas mācība”, ,,Militārā taktika”;
  • kvalifikācijas paaugstināšanas/profesionālās pilnveides kursu programmas specializējoties ieroču šaušanas mācības jomā un militārās sagatavošanas jomā;
 2. izstrādāt un aktualizēt pasniedzamo mācību kursu un priekšmetu, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas/profesionālās pilnveides kursu programmas;
 3. izstrādāt pārbaudījumu programmas, iesniegt tās MFSPK vadītājam saskaņošanai un VRK direktora vietniekam (mācību darbā) apstiprināšanai;
 4. organizēt kārtējos un noslēguma pārbaudījumus pasniedzamajos mācību kursos un priekšmetos, veikt VRK studējošo/izglītojamo un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītāju zināšanu vērtēšanu;
 5. veikt metodisko darbu saskaņā ar MFSPK darba plānu attiecīgajam gadam, sagatavot, izstrādāt un pilnveidot mācību un metodiskos materiālus/līdzekļus pasniedzamajos mācību kursos un priekšmetos;
 6. veikt pētniecisko darbu saskaņā ar MFSPK darba plānu attiecīgajam gadam;
 7. piedalīties VRK studējošo kvalifikācijas darbu tēmu sarakstu izstrādē;
 8. vadīt VRK studējošo kvalifikācijas darbu izstrādi;
 9. recenzēt VRK studējošo kvalifikācijas darbus;
 10. atskaitīties par saviem darba rezultātiem;
 11. piedalīties konferencēs, semināros un lekcijās, kas saistoši amata pienākumu veikšanai, patstāvīgi un nepārtraukti pilnveidot savu profesionalitāti;
 12. sniegt priekšlikumus MFSPK mācību materiālās bāzes pilnveidošanai.

 

Nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • akadēmiskā (maģistra grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, civilā un militārā aizsardzība, vai pedagogu izglītība un izglītības zinātnes joma;
 • nepieciešama ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba pieredze dienestā Valsts  robežsardzē;
 • svešvalodu zināšanas – angļu valoda (vēlams A2 līmenī), (ja amatpersona piedalās Eiropas robežu un krasta apsardzes (FRONTEX) Aģentūras rīkotajos starptautiskajos pasākumos, tad angļu valodas zināšanas jāatbilst B1-B2 līmenim, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages)), krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Office produkti, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas).

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors”. Amata mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze 1430 EUR (atbilstoši struktūrvienībai noteiktajam dienesta intensitātes līmenim), izdienas stāžs un amatam noteiktais korupcijas riska līmenis.

Pretendentiem pieteikties līdz 2024.gada 26.aprīlim.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Dokumentus iesniegt Valsts robežsardzes koledžas Administratīvajā nodaļā 227.kabinetā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Sīkāka informācija pa telefonu 64603676.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardzes koledža, kontaktinformācija: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601;  Valsts robežsardzes koledžas datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem)  e-pasts: vrk.das@rs.gov.lv.