Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:

•SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.

•maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").

•allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

•_ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:

•_cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Par personas datu apstrādi Valsts robežsardzes koledžā
(Privātuma politika)


 

Jūsu privātums un datu aizsardzība Valsts robežsardzes koledžai (turpmāk – Koledža) ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, mēs esam izstrādājuši šo Privātuma politiku, lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un informētu Jūs par tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.


1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

  1.1. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Datu subjektam (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) informāciju par personas datu apstrādes mērķi (nolūku), tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un apstrādes termiņu Koledžas kā Pārziņa veiktajām personas datu apstrādēm, nodrošinot personas datu apstrādi Jums kā Datu subjektam pārredzamā veidā.
  1.2. Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citus piemērojamos normatīvos aktus privātuma un fizisko personu personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.
  1.3. Šī Privātuma politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, pa pastu, e-pastu, u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, tīmekļa vietnē, u.tml.) tie tiek apstrādāti.
  1.4. Ņemot vērā, ka Koledža pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveidojas, mēs laiku pa laikam varam mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Privātuma politika, grozījumi šajā Privātuma politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Privātuma politikā, norādītajā datumā. Lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, Privātuma politikas aktuālā redakcija tiks izvietota Koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv sadaļā Personas datu aizsardzība.

2. Personas datu apstrādes pārzinis

  2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Koledža, reģ. Nr. 90000014387, adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: 64603690, fakss: 64603681, e-pasts: vrk@rs.gov.lv.
  2.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: vrk.das@rs.gov.lv, tālrunis: 27079370.

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

  3.1. Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Koledžas rīcībā esošo personu datu drošību. Koledža izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Koledža nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu Koledžas rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.
  3.2. Koledža pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.
  3.3. Personas datu apstrādi veic tikai tās Koledžas amatpersonas un darbinieki, kuru amata (darba) pienākumos ietilpst veikt šādas darbības saskaņā ar amata aprakstu, darba līgumu, Valsts robežsardzes, Koledžas rīkojuma dokumentiem, atbilstoši Koledžai saistošo tiesību aktu prasībām un ievērojot personas datu apstrādes un drošības principus.
  3.4. Koledža veic personas datu apstrādi, ievērojot Regulas 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus:
    ˗ nodrošina likumīgu, godprātīgu un datu subjektam pārredzamu datu apstrādi, tikai nolūka sasniegšanai nepieciešamajā minimālajā apjomā;
    ˗ nodrošina datu precizitāti, ja ir nepieciešams to atjauninot, kā arī dzēšot (iznīcinot) vai labojot neprecīzos datus;
    ˗ ievēro datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot (iznīcinot) datus, ja tie vairs nav vajadzīgi noteiktā nolūka sasniegšanai, izņemot gadījumus, kad ir jauni leģitīmi nolūki, kas var pamatot nepieciešamību datus glabāt ilgāk;
    ˗ neapstrādā datus tos nekonkrētiem nākotnes nolūkiem, kuru vajadzība nav izvērtēta un apstrādes uzsākšanai nepastāv tiesiskais pamats;
    ˗ nodrošina atbilstošo personas datu drošību un konfidencialitāti, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

4. Personas datu kategorijas

Personas dati tiek vākti gan no Datu subjekta, gan ārējām datu bāzēm un reģistriem. Koledžā tiek apstrādātas, galvenokārt, šādas personu datu kategorijas:
    ˗ identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), amats, struktūrvienība, foto);
    ˗ kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
    ˗ dati par iegūto izglītību un prasmēm (mācību ilgums, absolvētā izglītības iestāde, iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija, zināšanu vērtējumi, valodu prasmes dati);
    ˗ profesionālie dati, dati par darba pieredzi (CV un motivācijas vēstulē iekļautie dati, dati par nodarbošanos un darba vietām, amatiem);
    ˗ pārvaldības funkciju dati (rīkojuma dokumenti, faktu fiksējošie dokumenti, līgumi, sarakstes dokumenti, iekšējās aprites dokumenti, darbnespējas lapas);
    ˗ grāmatvedības dati (bankas konta rekvizīti, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati);
    ˗ darījuma (līguma) dati (darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids);
    ˗ dati saistībā ar izglītības programmu īstenošanu (nodarbību saraksti/uzskaites dati, zināšanu vērtējumi, pārbaudes darbi/protokoli);
    ˗ dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus un uzdevumus;
    ˗ tiesvedības dati (lietas numurs, veids, atbildētāja/prasītāja/ pieteicēja dati);
    ˗ fotoattēli un audiovizuālie ieraksti, kas uzņemti Koledžas un citos sabiedriskos pasākumos.

5. Personas datu apstrādes mērķi

Izpildot Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.978 „Valsts robežsardzes koledžas nolikums” definētās funkcijas un uzdevumus, Koledžas amatpersonas (darbinieki) personas datus apstrādā, galvenokārt, šādos nolūkos (nolūku kategorijas):
    ˗ personāla vadība, uzskaite un atlase;
    ˗ rīkojuma dokumentu, faktus fiksējošo dokumentu, līgumu, sarakstes dokumentu, iekšējās aprites dokumentu un arhīva pārvaldības nodrošināšana;
    ˗ grāmatvedības uzskaites nodrošināšana;
    ˗ formālās un neformālās izglītības programmu īstenošana;
    ˗ bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana;
    ˗ Robežsardzes vēstures izpēte un Robežsardzes muzeja krājuma veidošana;
    ˗ piekļuves tiesību nodrošināšana datortīkliem un informācijas sistēmām;
    ˗ publisko pakalpojumu sniegšana;
    ˗ publisko iepirkumu nodrošināšana;
    ˗ disciplinārlietu pārvaldība;
    ˗ tiesvedības nodrošināšana;
    ˗ videonovērošanas veikšana;
    ˗ Koledžas, Valsts robežsardzes pasākumu nodrošināšana, dalība citos publiskajos pasākumos, kā arī sabiedrības informēšana par Koledžas darbību;
    ˗ Koledžas personāla dalības nodrošināšana starptautiskajos pasākumos;
    ˗ informācijas sniegšana valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm.

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta galvenokārt balstoties uz šādiem Regulas 6.panta 1.punktā definētajiem pamatojumiem:
    ˗ lai izpildītu uz Koledžu attiecināmu juridisku pienākumu (izpildot ārējos normatīvos aktus);
    ˗ lai izpildītu uzdevumu, ko Koledža veic sabiedrības interesēs vai īstenojot tai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
    ˗ līgumu noslēgšanai un izpildei;
    ˗ leģitīmo interešu realizēšanai;
    ˗ Datu subjekta piekrišana.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

Koledžas personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām Koledža rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais (tiesiskais) pamats.

8. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Koledža var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai uz starptautisku organizāciju ar mērķi nodrošināt tās funkciju un uzdevumu izpildi.

9. Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Personas dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu Koledžas leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem.

10. Automatizētā lēmuma pieņemšana

Koledžā neveic automatizēto lēmumu pieņemšanu (profilēšanu).

11. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

  11.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, Koledža uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.
  11.2. Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Datu subjekta sniegto piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Koledža izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.
  11.3. Lai saņemtu papildus informāciju saistībā ar augstāk minēto tiesību īstenošanu un personas datu apstrādi un aizsardzību Koledžā, Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums Koledžā rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv atbilstoši Iesniegumu likumam.

12. Tiesības iesniegt sūdzību

  12.1. Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Koledžā veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Koledžas, kā tas ir norādīts šīs Privātuma politikas 2. punktā.
  12.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses, tam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Koledža, reģ. Nr. 90000014387, adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: 64603690, fakss: 64603681, e-pasts: vrk@rs.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: vrk.das@rs.gov.lv, tālrunis: 27079370.

Personas datu apstrādes nolūks: Koledžas īpašumā esošo objektu un teritorijas apsardzes nodrošināšana, personāla un apmeklētāju drošības nodrošināšana, kā arī nelikumīgas darbības novēršana, atklāšana un izmeklēšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Koledžas leģitīmo interešu ievērošanai:
    ˗ apsardzes režīma nodrošināšana, t.sk. piekļuves kontrole Koledžas teritorijā;
    ˗ Koledžas, tās personāla un apmeklētāju īpašuma apsardzes nodrošināšana, t.sk. Koledžai, tās personālam un apmeklētājiem piederošo priekšmetu bojāšanas vai zādzības novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;
    ˗ Koledžas personāla un apmeklētāju vitāli svarīgu interešu aizsardzība, t.sk. fizisku draudu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;
    ˗ Koledžas iekšējās kārtības ievērošanas nodrošināšana, t.sk. pārkāpumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana.

Apstrādājamie personas dati: videonovērošanas ieraksti ar personām, kuras nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, tai skaitā Koledžas personālu un apmeklētājiem.

Informēšana par datu apstrādi: Koledža sniedz informāciju par Datu subjekta datu apstrādi ar informatīvām zīmēm pie objektu ieejām (videonovērošanas zonā) un labi redzamās vietās citviet teritorijā vai telpās, kur tiek veikta videonovērošana, kā arī tīmekļa vietnē www.vrk.rs.gov.lv.

Personas datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati var būt pieejamie Koledžas pilnvarotām amatpersonām (darbiniekiem), citiem tiesību subjektiem saistošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Personas datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, pēc tam tie tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Ja ieraksts satur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju, tas tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Koledžai veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežojumu, kā arī iebilst pret apstrādi.
Lai saņemtu papildus informāciju saistībā ar augstāk minēto tiesību īstenošanu un personas datu apstrādi un aizsardzību Koledžā, Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums Koledžā rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv atbilstoši Iesniegumu likumam.
Koledža izvērtēs Datu subjekta iesniegto pieprasījumu un sniegs atbildi atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu prasībām. Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot, ierobežot, izdzēst noteiktas personas datus, jo datu vākšana un dzēšana notiek automātiski.
Ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses, tam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Fotografēšana un filmēšana Valsts robežsardzes koledžā

Personas datu pārzinis: Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – Koledža), reģ.nr. 90000014387, adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: (+371) 64603690, fakss: (+371) 64603681, e-pasts: vrk@rs.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: vrk.das@rs.gov.lv.

Personas datu apstrādes nolūks: Koledžas pasākumu atspoguļošana Koledžas oficiālajā tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, citās tīmekļvietnēs un plašsaziņas līdzekļos ar mērķi informēt sabiedrību par Koledžas darbību, aktualitātēm un popularizēt Valsts robežsardzes un Koledžas tēlu, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: pasākumu fotografēšanas un filmēšanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir vajadzīga Koledžas leģitīmo interešu ievērošanai – atspoguļot organizēto pasākumu vai kuros ņem dalību, norisi.

Apstrādājamie personas dati: pasākumu laikā iegūtie fotoattēli un audiovizuālais materiāls ar personām, kuras nokļūst foto/videokameru uztveršanas zonā, tai skaitā Koledžas personāls un pasākumu apmeklētāji.

Informēšana par datu apstrādi: Koledža sniedz informāciju par Datu subjekta datu apstrādi pirms vai pasākumu laikā, kā arī tīmekļa vietnē www.vrk.rs.gov.lv.

Personas datu saņēmēji: Ņemot vērā, ka Datu subjekta dati var tikt publiskoti oficiālās interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos, lai informētu sabiedrību par Koledža darbību un aktualitātēm, fotoattēli un audiovizuālais materiāls būs pieejams plašākai sabiedrībai.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: fotografēšanas un filmēšanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: Koledža uzglabās iegūto informāciju līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Koledža informāciju, kura iegūta pasākumu laikā, izmantos arhīva veidošanai. Tādēļ attiecīgā informācija tiks glabāta pastāvīgi, ja vien Koledža nebūs atzinusi, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Koledžai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu. Ja Koledžas telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek fotografēšana vai filmēšana, Datu subjektam ir tiesības iebilst pret fotoattēlu un audiovizuālā materiālu publicēšanu saziņas līdzekļos. Šādā gadījumā Datu subjektam iepriekš par to jāinformē Koledža. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Koledžas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Koledžai, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi nodrošinot, ka ar publikācijām netiks aizskartas Datu subjekta tiesības un brīvības. Koledža apzinās, ka nav zināmi visi fakti un apstākļi, kas var radīt ietekmi uz personas tiesību un brīvību apdraudējumu. Tādēļ, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības sazināties ar Koledžu un izteikt iebildumus vai priekšlikumus personas datu apstrādei.
Lai saņemtu papildus informāciju saistībā ar augstāk minēto tiesību īstenošanu un personas datu apstrādi un aizsardzību Koledžā, Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums Koledžā rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv atbilstoši Iesniegumu likumam.
Koledža izvērtēs Datu subjekta iesniegto pieprasījumu un sniegs atbildi atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām. Lūdzam ņemt vērā, ka Koledžai ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Koledža norāda uz saviem pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), sabiedrības interesēs vai leģitīmajiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
Ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses, tam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).