Projekta rezultāts: trīs VRK docētāju piecu dienu mobilitāte, kuras mērķis bija pieredzes apmaiņa, lekciju docēšana, labākās prakses pārņemšana dodoties uz M.Romeris Universitātes Sabiedriskās Drošības Akadēmiju Kauņā, Viļņā.

Projekta īstenošanas periods:15.05.2021.- 01.10.2022.

Piešķirtais un apgūtais finansējums: 2055 EUR

2021.gada 4. – 8.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk-VRK) docētājas piedalījās Ziemeļvalstu Ministru padomes Somijas Nacionālās izglītības aģentūras finansētajā Nordplus programmas projektā Nr.NPHE-2021110194 “Labākās prakses pārņemšana īstenojot specifiskus mācību kursus/tēmas Eiropas robežu drošības jomā robežsargu izglītības iestādēs Lietuvā un Latvijā” (turpmāk- Nordplus projekts).

Nordplus projekta ietvaros VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docente pulkvežleitnante Iveta Adijāne, VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Inta Pokule un VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Diāna Soboļeva īstenoja piecu dienu mobilitāti, dodoties uz M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā un Lietuvas M.Romeris universitāti Viļņā.

Projekta ietvaros I.Adijāne vadīja nodarbības par tēmu „Ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu kontrole Eiropas Savienībā”, sniedzot M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas studējošajiem ieskatu Eiropas Savienības kopējās migrācijas politikas nosacījumos attiecībā uz ārējo robežu šķērsošanu, uzturēšanos Eiropas Savienības teritorijā un ārzemnieku pārvietošanos starp dalībvalstīm. Lekcijas laikā studējošie izrādīja lielu interesi par aktuālo situāciju Latvijā, kā arī labprāt dalījās pieredzē ārzemnieku kontroles jomā. I.Pokule vadīja nodarbības par tēmu “Latvijas Republikas personu apliecinošos dokumentos izmantojamās ražošanas un personalizācijas metodes”, kurās akcents tika likts uz metodēm, kas tiek izmantotas dažādu modifikāciju Latvijas Republikas personu apliecinošos un ceļošanas dokumentos. D.Soboļeva vadīja nodarbības profesionālajā terminoloģijā krievu valodā par tēmu “Komunicēšana ar robežšķērsojošām personām nestandarta situācijās”. Nodarbību laikā tika pielietotas interaktīvas mācību metodes, kas ļāva katram studējošajam iesaistīties mācību procesā un aktīvi līdzdarboties.

VRK docētājas piedalījās studiju kursa „Ārvalstu robežsardzes institūcijas” seminārā, kura laikā studējošie prezentēja pētījumus par citu valstu robežsardzes struktūrām. Viena no studējošajiem prezentēja savu darbu par Latvijas Republikas Valsts robežsardzi. VRK docētājām bija iespēja uzdot jautājumus, precizēt un papildināt studējošās prezentāciju.

Projekta ietvaros VRK docētājas pirmo reizi viesojās M.Romeris universitātē Viļņā. Universitāte ir starptautiski atzīta, konkurētspējīga un novatoriska augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā plašu studiju programmu klāstu, pielietojot studiju procesa īstenošanā jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājums, kā arī aktīvi iesaistās starptautisku un nacionālo pētījumu un pētniecības projektu īstenošanā. Mobilitātes dalībniecēm bija iespēja apmeklēt Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts Robežsardzes dienesta Robežsargu skolu, kur šobrīd tās infrastruktūra daļēji tiek izmantota aizturēto ārzemnieku izmitināšanai.

Projekta mērķis tika pilnībā sasniegts un projekts visnotaļ sekmēja Latvijas un Lietuvas robežsargu izglītības iestāžu docētāju profesionālo kompetenci, inovatīvās pieredzes iegūšanu un labākās prakses pārņemšanu, panākot, ka tiek īstenots vienots Eiropas Savienības robežsargu apmācības saturs Latvijā un Lietuvā.

Valsts robežsardzes koledža īstenoja Nordplus projektu