Projekta rezultāts: projekta ietvarā tika īstenotas 15 VRK personāla mobilitātes: 6 docētāju un 9 vispārējā personāla mobilitātes. VRK personāls devās mobilitātēs uz Lietuvas Republikas M.Romeris universitāti, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmiju un Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Ščitno).


Projekta īstenošanas periods: 01.06.2020.-30.09.2022.

Piešķirtais finansējums: 16 701 EUR

EU finansējums: 14 250 EUR

LV līdzfinansējums: 2 451 EUR

Apgūtais finansējums: 15 818 EUR

No 2022.gada 19.septembra līdz 22.septembrim divi Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) personāla pārstāvji devās četru dienu mobilitātē uz Lietuvas Republikas M.Romeris universitāti, izmantojot Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2020-1-LV01-KA103-077217 sniegtās iespējas.

Mobilitātes ietvarā VRK Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste G.Strauta iepazina M.Romeris universitātes sastāvā esošās Sabiedriskās drošības akadēmijas (turpmāk – akadēmija) izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanas pasākumus, kvalitātes novērtēšanas metodes, izglītības iestādes popularizēšanas un jauniešu piesaistes pasākumus. Mobilitātes dalībniece secināja, ka starp VRK un akadēmiju ir daudz līdzīgu izaicinājumu ar kuriem nākas saskarties izglītības iestādēm studējošo trūkuma dēļ.

VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents pulkvežleitnants A.Kolendovičs docēja lekcijas akadēmijas trešā kursa studējošajiem par tēmām „Korupcija, tās mazināšanas un novēršanas iespējas” un „Interešu konflikts, darbības interešu konflikta situācijas novēršanai”. Nodarbību laikā docētājs sniedza studējošiem izpratni par korupciju, par tās formām un veidiem, korupcijas politiskiem, ekonomiskiem un cilvēciskiem priekšnoteikumiem, kā arī par korupcijas riskiem valsts institūciju darbībā, korupcijas negatīvajām sekām un kaitējumu sabiedrībai. Docētājs skaidroja interešu konflikta būtību un tā nepieļaušanas svarīgumu. Nodarbību laikā docētājs veicināja studējošo vidū diskusijas par godprātību, tiesiskumu, labu pārvaldību un citām sabiedrības vērtībām. Studējošie izrādīja lielu interesi par pasniegtajām tēmām, aktīvi piedalījās diskusijās, dalījās pieredzē un uzdeva interesējošos jautājumus.

Īstenotās mobilitātes sniedza ievērojamu ieguvumu pedagoģisko un profesionālo kompetenču pilnveidē. Iegūtās zināšanas un nodibinātie kontakti, palīdzēs pilnveidot mācību procesu Valsts robežsardzes koledžā.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji apmeklēja M.Romeris universitāti Lietuvā

2022.gada 19.-21.septembrī tika īstenota pēdējā no plānotajām 15 mobilitātēm Erasmus+ programmas personu mobilitātes projekta Nr. 2020-1-LV01-KA103-077217 ietvaros. VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docētājs majors Jānis Stafeckis vadīja nodarbības par tēmu „Cilvēku tirdzniecība, upuru identificēšana, cilvēku tirdzniecības apkarošana un starptautiskā sadarbība” Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas studējošajiem, kā arī Erasmus+ programmas studentiem no Rumānijas, Bulgārijas, Nīderlandes un citām valstīm. Nodarbību laikā akadēmijas studējošajiem tika prezentēta VRK un Valsts robežsardzes sadarbības iestādes cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā. Piedāvātā nodarbību tēma raisīja diskusijas studējošo un akadēmiskā personāla vidū, jo cilvēktirdzniecības jautājums ir viens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem ar ko saskaras robežsardzes un policijas amatpersonas.

J.Stafeckis apmeklēja arī akadēmijas Virtuālās simulācijas centru, kurā apmācamajiem tiek veidotas dažādas mācību virtuālās realitātes situācijas. Ļoti izzinošs bija Narvas robežšķērsošanas vietas apmeklējums, kur tiek atspoguļoti akadēmijas studentu sasniegumi un apmācību rezultātā iegūtās zināšanas, ko akadēmijas studenti un absolventi izmanto gan atrodoties praksē robežšķērsošanas punktā, gan pildot dienesta pienākumus jau pēc akadēmijas absolvēšanas.

2022. gada aprīlī Valsts robežsardzes koledžas pārstāves apmeklēja Policijas akadēmiju Polijā (Ščitno) Erasmus+ personāla mobilitātes projekta (2020-1-LV01-KA103-077217) ietvaros. Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja Marina Žukova, galvenās inspektores Antoņina Gajevska un Jeļena Rimša īstenoja personāla docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātes.

Mobilitātes ietvaros Valsts robežsardzes koledžas pārstāves apskatīja Policijas akadēmijas mācību infrastruktūru un viesojās pie prorektores, prodekānes (studentu lietās) un Mācību un profesionālās attīstības organizācijas nodaļas vadītāja vietnieka, kur iepazinās ar Policijas akadēmijas darbības virzieniem, starptautiskās sadarbības jomām un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu, kā arī studiju procesa kvalitātes nodrošināšanu.

Pulkvežleitnante M.Žukova Policijas akadēmijas studiju programmas “Iekšējā drošība” pirmā kursa studentiem novadīja tiešsaistes nodarbības par tēmu “Angļu valodas terminoloģija starptautiskās aizsardzības procedūru jomā”. Nodarbības tika īstenotas izmantojot video konferences platformu “Microsoft Teams”. Nodarbību laikā studentiem tika piedāvāts izpildīt dažāda veida uzdevumus attiecīgas terminoloģijas zināšanu nostiprināšanai un komunikācijas prasmju pilnveidei.

Saskaņā ar mobilitātes programmu, majore J.Rimša un majore A.Gajevska tika iepazīstinātas ar Policijas akadēmijas studiju procesa plānošanu, organizēšanu un kontroles mehānismiem, kā arī ar profesionālās sagatavošanas sistēmu un studiju procesa vidi.

Atsākas Valsts robežsardzes koledžas personāla Erasmus+ mobilitātes

No 2021.gada 12.-15.oktobrim mācību mobilitātē uz M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju  devāsValsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Roberts Vikainis un asistents kapteinis Eduards Agafonovs.

Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā personāla mobilitātes ietvaros docētāji lasīja lekcijas uzņemošās augstākās izglītības iestādes studējošajiem par Eiropas robežu uzraudzības sistēmu un tās lomu ārējo robežu drošības stiprināšanā, robežuzraudzības tehnisko līdzekļu modernizāciju un praktiskās pielietošanas perspektīvām (R.Vikainis), kā arī robežpārbaudēm autoceļu robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējās robežas (E.Agafonovs).

No 2021.gada 14. līdz 17.septembrim Valsts robežsardzes koledžas galvenā inspektore (datu aizsardzības speciāliste) majore Ilze Bikovska, pieredzes apmaiņas nolūkos, apmeklēja M.Romeris Universitāti Viļņā un iepazinās ar universitātes personas datu aizsardzības politiku un normatīvo regulējumu attiecībā uz personas datu apstrādi.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr.2020-1-LV01-KA103-077217 pieteiktajām aktivitātēm no 2021.gada 13.-15.septembrim mācību mobilitātē uz M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju devās Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docente pulkvežleitnante Iveta Adijāne.

Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā personāla mobilitātes ietvaros docētāja lasīja lekcijas uzņemošās augstākās izglītības iestādes studējošajiem par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas uzlabošanu.

No 2021.gada 7. līdz 10.septembrim Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Vladimirs Supe un Valsts robežsardzes koledžas Finanšu un plānu nodaļas vadītāja Velta Grecka devās uz M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā, lai iepazītos ar akadēmijas personāla vadības procesiem, finanšu vadības jautājumiem un saimniecisko darbību. Papildus tika apmeklēta arī Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta Robežsargu skola Medininkai, kur mobilitātes dalībnieki tikās ar Robežsargu skolas vadītāju Davidas Kaminskas un uzzināja kā nelegālo imigrantu izvietošana Robežsargu skolas teritorijā ietekmē Robežsargu skolas loģistikas un administratīvās jomas.

No 2021.gada  7. līdz 9.septembrim Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākās speciālistes Dace Zariņa un Dace Lomanovska apmeklēja M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā, kur iepazinās ar robežsarga profesijas popularizēšanas nodaļas darbību reflektantu piesaistes pasākumu organizēšanā, koordinēšanā un īstenošanā, kā arī apsprieda un salīdzināja efektīvākos pasākumus un rīkus profesijas popularizēšanā.