Mērķis: 3 VRK studējošo un 1 VRK docētāja 5 dienu mobilitāte Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā, Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienībās: Tallinas lidostā un Narvas autoceļu robežšķērsošanas vietā.

Nordplus studējošo mobilitātes mērķis ir papildināt VRK studējošo zināšanas un prasmes robežu pārvaldības jomā Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā, kā arī pilnveidot profesionālo kompetenci iepazīstot labāko praksi robežpārbaudes procedūru piemērošanā Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienībās.

Nordplus akadēmiskā personāla mobilitātes mērķis ir VRK docētāja profesionālo prasmju izkopšana docējot lekcijas un daloties pieredzē Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā un apmeklējot Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienības, gūstot ieskatu aktualitātēs robežu pārvaldībā, tādējādi stiprinot VRK īstenotās robežsargu studiju kursu satura teorētisko un praktisko īstenošanas komponenšu sinerģiju.

Projekta īstenošanas periods: 2023. gada 15. maijs-2024.gada 1. oktobris. (Mobilitātes plānotas 2024.gada martā/aprīlī)

Piešķirtais finansējums: 2570 EUR

Līdz 2024.gada 26.februārim Valsts robežsardzes koledžas pilna laika 2.kursa un nepilna laika 3.kursa studējošie un Valsts robežsardzes koledžas pedagogi tiek aicināti pieteikties Nordplus programmas projekta Nr. NPHE-2023/10055 plānotajām mobilitātēm.

Mobilitātes periods: 08.-12.04.2024.

Mobilitātes valsts: Igaunijas Republika

Mobilitātes dalībnieki: 3 VRK pilna laika 2.kursa / VRK nepilna laika 3.kursa studējošie un 1 VRK pedagogs

Mobilitātes īstenošanas vietas: Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija (Tallina), Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienības: Tallinas lidosta un Narvas autoceļu robežšķērsošanas vieta.

Pieteikšanās un atlases kārtība Nordplus programmas studējošo un pedagogu mobilitātēm notiek saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas 2024.gada 16.februāra pavēlē Nr.93 “Par Nordplus programmas mobilitātēm augstākās izglītības sektorā” noteikto.

Jautājumu gadījumā lūgums griezties pie Nordplus programmas koordinatora Valsts robežsardzes koledžā majores I.Madžules. Kontaktinformācija: e-pasts: inta.madzule@rs.gov.lv, tel.: +37164603692, VRK - 222.kab.

Nordplus programmas studējošo mobilitātes mērķis ir papildināt VRK studējošo zināšanas un prasmes robežu pārvaldības jomā Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā, kā arī pilnveidot profesionālo kompetenci iepazīstot labāko praksi robežpārbaudes procedūru piemērošanā Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienībās.

Studējošā mobilitāte Igaunijas Republikā (piešķirtie ECTS) tiks atzīta kā VRK studējošo mācību prakses daļa.

Nordplus programmas akadēmiskā personāla mobilitātes mērķis ir profesionālo prasmju izkopšana docējot lekcijas un daloties pieredzē Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā un apmeklējot Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienības, gūstot ieskatu aktualitātēs robežu pārvaldībā, tādējādi stiprinot VRK īstenotās robežsargu studiju kursu satura teorētisko un praktisko īstenošanas komponenšu sinerģiju.