Projekta mērķis: iepazīt projektā iesaistīto Latvijas un Islandes izglītības iestāžu īstenoto tiesībsargājošo amatpersonu sagatavošanas un izglītības sistēmas, pilnveidot docētāju profesionālo kompetenci un izzināt labākās prakses piemērus jautājumos saistītos ar izglītības procesa digitalizāciju, profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvi, studiju programmu saturā iekļautajiem ētikas un kultūru atšķirību jautājumiem. Plānotas 2 VRK akadēmiskā personāla mobilitātes.

Pamatojoties uz Somijas Nacionālās izglītības aģentūras piešķirto finansējumu Valsts robežsardzes koledžas Nordplus programmas projektam Nr. NPHE-2022/10279 “Valsts robežsardzes koledžas (Latvija) docētāju profesionālo kompetenču pilnveide Akureiri universitātē (Islande)”, kā arī ņemot vērā vairākus būtiskus apsvērumus, tostarp ar Valsts robežsardzes koledžas docētāju uzdevumiem saistītos, ar Somijas  Nacionālās izglītības aģentūras akceptu tika nomainīta mobilitātes partneriestāde no Akureiri universitātes (Islandē) uz M.Romeris universitāti (Lietuvā), paredzot, ka netiks kardināli mainīta Nordplus projekta pieteikumā ietvertā mobilitātes tematika.

Projekta rezultāts: 2023.gada 25.-29.septembrī tika īstenota divu Valsts robežsardzes koledžas docētāju 5 dienu mobilitāte M.Romeris universitātē (Lietuva). Mobilitātes laikā tika docētas lekcijas ētikas, starpkultūru komunikācijas un svešvalodas jomās, iepazīts universitātes docētāju izveidoto e-mācību materiālu klāsts, kā arī tika apmeklēta  Robežsargu skola (Medininkai), kur VRK docētājas tikās ar radniecīgu mācību priekšmetu pasniedzējiem un Robežsargu skolas struktūrvienību vadības pārstāvjiem. Mobilitātes rezultātā tika sekmēta Latvijas un Lietuvas iesaistīto docētāju profesionālā kompetence, inovatīvās pieredzes iegūšana un labākās prakses pārņemšana.

Projekta īstenošanas periods: 15.05.2022.- 01.10.2023.


Piešķirtais/ apgūtais finansējums: 2 030 EUR/ apgūts 1370 EUR

Ņemot vērā vairākus būtiskus apsvērumus, tostarp ar Valsts robežsardzes koledžas docētāju uzdevumiem saistītos, ar Somijas  Nacionālās izglītības aģentūras akceptu  Nordplus programmas projektā Nr. NPHE-2022/10279 “Valsts robežsardzes koledžas (Latvija) docētāju profesionālo kompetenču pilnveide Akureiri universitātē (Islande)”, tika nomainīta mobilitātes partneriestāde no Akureiri universitātes (Islandē) uz M.Romeris universitāti (Lietuvā).

2023.gada 25.-29.septembrī divas Valsts robežsardzes koledžas docētājas - Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante D.Soboļeva un asistente leitnante S.Dervinika piedalījās mobilitātē M.Romeris universitātē.

Piecu dienu mobilitātes ietvarā VRK Valsts robežsardzes docēja lekcijas M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas studējošajiem par tēmām: “Ētikas normas un kultūru atšķirības tiesībsargājošajās iestādēs. Kultūru un reliģiju atšķirības dažādās valstīs.” (D.Soboļeva) un “Angļu valodas profesionālās terminoloģijas pielietošana nestandarta situācijās. Efektīva starpkultūru komunikācija” (S.Dervinika).  Docētājas tika iepazīstinātas ar aktualitātēm universitātes darbībā, kā arī tikās ar M.Romeris universitātes docētājiem un apsprieda labās prakses piemērus saistībā ar mācību materiālu digitalizāciju gan universitātē, gan Valsts robežsardzes koledžā.  

Mobilitātes vizītes laikā mobilitātes dalībniecēm bija paredzēta tikšanās arī ar Lietuvas Republikas Robežsardzes dienesta Robežsargu skolas pasniedzējiem un struktūrvienības vadības pārstāvjiem. Docētājas, pieredzes apmaiņas nolūkā tikās ar radniecīgu mācību priekšmetu pasniedzējiem un, savas kompetences ietvaros, izskatīja jautājumus saistībā ar izaicinājumiem robežsargu profesionālās sagatavošanas jomā un e-formāta mācību materiālu izstrādi un izmantošanu mācību procesa nodrošināšanā.

Iesaiste Nordplus projektos neapšaubāmi sekmē mācību iestāžu sadarbību, respektīvi, ar Lietuvas Republikas M.Romeris Universitāti un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts Robežsardzes dienesta Robežsargu skolu, paredzot arī turpmākus pasākumus, piedaloties dažādos un projektos.