Nordplus NPHE-2019/10306

Projekta rezultāts: viena Valsts robežsardzes koledžas docētāja un viena Valsts robežsardzes koledžas vieslektora - Valsts robežsardzes Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas pārstāvja piecu dienu mobilitāte, kuras mērķis bija pilnveidot iesaistīto mobilitātes dalībnieku profesionālās kompetences riska analīzes jomā, vadīt lekcijas Lietuvas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijā (Kauņā), kā arī piedalīties Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta Robežsargu skolas (Medininkai) organizētajā starptautiskajā seminārā ,,Riska analīze".

Projekta īstenošanas periods: 15.05.2019.-01.10.2020.

Piešķirtais un apgūtais finansējums: 1 370 EUR

Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas piešķirto finansējumu Nordplus projektam (NPHE-2019/10306) “Labākā prakse un inovācijas riska analīzes apmācībā ES robežsargiem Lietuvā un Latvijā”, 2019.gada 18.-22. novembrī tika īstenotas pieteiktās mobilitātes uz Lietuvas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju. Ņemot vērā mobilitātes tēmas specifiku, mobilitātē piedalījās Valsts robežsardzes Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas priekšnieks majors Vladimirs Ivanovs un Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistente majore Jekaterina Livdāne.

Mobilitātes mērķis bija pilnveidot iesaistīto mobilitātes dalībnieku profesionālās kompetences riska analīzes jomā, docēt lekcijas Lietuvas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijā (Kauņā), kā arī piedalīties Lietuvas Robežsargu skolas (Medininkai) organizētajā starptautiskajā seminārā ,,Riska analīze".

Mobilitātes ietvaros M.Romeris Universitātē tika gūta lietderīga praktiska pieredze, sekmējot inovatīvu rezultātu izplatīšanu Lietuvas un Latvijas robežsargu izglītībā, tika docētas lekcijas riska analīzes veikšanas jomā, tādā veidā paaugstinot ieguldījumu kopējā Eiropas robežu drošības nodrošināšanā.

Starptautiskā semināra (Medininkai) dalībnieki tika iepazīstināti ar Lietuvas Republikas riska analīzes sistēmu, tās pamatnostādnēm, kā arī centrālajā līmenī riska analīzes veikšanas procesiem. Riska analīzes sistēmas prezentēšanas laikā dalībniekiem tika norādīts, ka riska analīze Lietuvas Republikā ir balstīta uz CIRAM 2.0 metodoloģiju, līdzīgi kā tas ir Latvijā.

Semināra dalībnieki diskutēja par Lietuvas Republikā pastāvošajiem riska faktoriem un to attīstības tendencēm analoģiskajos robežu posmos (Eiropas Savienības ārējā robeža ar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju). Iegūtā informācija turpmāk tiks izmantota gan riska analīzes veikšanas procesā, gan īstenojot mācību procesu Valsts robežsardzes koledžā.

Pamatojoties uz noslēgtā Nordplus projekta līgumu, 2019./2020 a.g. ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi tika apgūti pilnā apmērā.

Projekta ietvaros īstenotā aktivitāte:  2019.gada 18.-22. novembris