Projekta rezultāts: Apstiprinātie 14 VRK mobilitātes dalībnieki: 7 docētāji un 7 vispārējā personāla pārstāvji mobilitātes īstenoja Lietuvas Republikas M.Romeris universitātē, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijā un Polijas Republikas Policijas Akadēmijā (Ščitno).

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2019.-30.09.2021.

Piešķirtais finansējums: 16 368 EUR

EU finansējums: 14 250 EUR

LV līdzfinansējums: 2 118 EUR

Apgūtais finansējums: 15 930 EUR

2021.gada 20.-22. septembrī divi Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji - Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Jekaterina Livdāne un Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas komandieris majors Māris Jefremovs piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr.2019-1-LV01-KA103-060098 mobilitātes vizītē Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā (turpmāk – Akadēmija).

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un saskaņā ar mobilitātei izvirzītajiem uzdevumiem un prasībām, J.Livdāne novadīja hibrīdnodarbības Akadēmijas 1.kursa studējošajiem, kuru laikā dalījās pieredzē un labās prakses piemēros robežpārbaudes jomā. Akadēmijā plaši tiek izmantotas hibrīdlekcijas, kas ļauj paralēli īstenotajām nodarbībām klātienē, nodrošināt videolekcijas prombūtnē esošiem studējošajiem.

Mobilitātes laikā J.Livdāne un M.Jefremovs tikās ar Akadēmijas pārstāvjiem un sīkāk iepazinās ar Akadēmijas infrastruktūru, tehnisko nodrošinājumu, studiju programmu klāstu, kā arī studiju procesa organizēšanu un īstenošanu.

Papildus tika apmeklēta Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledža Paikusē, kur mobilitātes dalībnieki ieguva informāciju par tiesībsargājošo iestāžu apmācāmo profesionālo sagatavošanu un dienesta organizāciju, t.i. dienas kārtību, sadzīves apstākļiem, iekšējās kārtības uzraudzību, kā arī fiziskās sagatavotības prasībām un kontroles mehānismiem.

Mobilitātes dalībnieku iegūtās zināšanas tiks pielietotas Valsts robežsardzes koledžas mācību procesa pilnveidē un studējošo dienesta organizācijas jautājumu risināšanā.

Augstākminētā mobilitāte sekmīgi noslēdz Valsts robežsardzes koledžas īstenoto Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projektu Nr. 2019-1-LV01-KA103-060098.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA103-060098 pieteiktajām aktivitātēm no 2021.gada 13.-15.septembrim mācību mobilitātē uz M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju devās Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Inta Pokule.

Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā personāla mobilitātes ietvaros docētāja lasīja lekcijas uzņemošās augstākās izglītības iestādes studējošajiem par dokumentu aizsardzības elementiem un interesantākajiem viltoto dokumentu atklāšanas gadījumiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA103-060098 pieteiktajām aktivitātēm no 2020.gada 28.septembra līdz 2.oktobrim Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins apmeklēja vienu no inovatīvākajām Baltijas valstu tiesībaizsardzības jomas izglītības iestādēm - Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju Tallinā (Estonian Academy of Security Sciences).

Akadēmija, kas sagatavo Igaunijas Republikas iekšējas drošības virzienu speciālistus – robežpolicistus gan profesionālās vidējās, gan profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, ir sasniegusi ievērojamus rezultātus, kā arī kvalitāti attālināto mācību un interaktīvo mācību līdzekļu izstrādes jomā.

Vizītes laikā Valsts robežsardzes koledžas direktors apmeklēja Akadēmijas jaunizbūvētu administratīvo ēku kompleksu un iepazinās ar Akadēmijas vadību, administratīvo personālu, dažāda profila vadošajiem docētājiem un pētniekiem. Lekcijas laikā M.Petrušina kungs iepazīstināja Akadēmijas studējošos ar Latvijas Valsts robežsardzes uzdevumiem, izaicinājumiem un robežsargu izglītības posmiem, kā arī atbildēja uz interesējošiem jautājumiem par Latviju, Latvijas Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu.

Mobilitātes ietvaros M.Petrušins apmeklēja arī Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžu, kas pēc savas darbības principa un uzdevumiem ir līdzīga Valsts robežsardzes koledžai, kā arī piedalījās Akadēmijas filiāles - Mācību centra Narvā atklāšanas ceremonijā. Mācību centrs tika būvēts, izmantojot jaunākās energoefektivitātes tehnoloģijas un mūsdienīgus mācību iespēju un personāla rekreācijas vides risinājumus.

Pateicoties Akadēmijas ciešai sadarbībai ar Igaunijas Republikas Robežpolicijas struktūrvienībām, Valsts robežsardzes koledžas direktoram izdevās praktiski iepazīties ar Akadēmijas absolventu un praktikantu dienesta apstākļiem robežkontroles punktā, gan patruļā uz “zaļās” robežas un jūras robežas.

Valsts robežsardzes koledžas direktors piedalījās Erasmus+ programmas personāla apmaiņas mobilitātē Igaunijā

Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas (VRK) saņemto finansējumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr.2019-1-LV01-KA103-060098 pieteiktajām aktivitātēm, š.g. decembrī Erasmus+ programmas ietvaros tika īstenotas 7 VRK amatpersonu mobilitātes (3 vispārējā personāla pārstāvjiem un 4 docētājiem). Laika posmā no:

• š.g. 2. līdz 6.decembrim VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Diāna Soboļeva, asistents majors Agris Labanovskis un asistents majors Jānis Stafeckis, kā arī Izglītības koordinācijas nodaļas galvenā inspektore majore Inta Madžule devās mobilitātē uz Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno). VRK akadēmiskā personāla mobilitātes ietvaros D.Soboļeva vadīja nodarbības Erasmus + programmas partnerizglītības iestādes studējošajiem par tēmu “Personu intervēšana. Nestandarta situācijas”, savukārt J.Stafeckis un A.Labanovskis lasīja tēmu “Cilvēku tirdzniecība. Situācija Latvijā un ārvalstīs. Cilvēku tirdzniecības upuru identificēšana un palīdzības sniegšana”. Dalība mobilitātē sekmēja VRK docētāju profesionālās kompetences pilnveidi, tika iegūta inovatīva pieredze un analizēta abu izglītības iestāžu labākā prakse mācību kursu satura pilnveidē, mācību metodiskajā darbībā, kas kopumā veicinās Valsts robežsardzes koledžas studiju procesa kvalitātes un robežsargu studiju rezultātu līmeņa pilnveidošanu. Vispārējā personāla mobilitātes laikā I.Madžule guva ieskatu un aktuālāko informāciju par Policijas akadēmijas plānotajiem un īstenotajiem ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, sadarbības jomām un tās stiprināšanu ar Erasmus + sadarbības partneriem, īpašu uzmanību veltot projektu pieteikšanas, izstrādes un īstenošanas specifikai un analīzei.

• no š.g. 3. līdz 6.decembrim VRK Informātikas un sakaru nodaļas vadītājs majors Vilnis Volcītis pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmiju Tallinā. Mobilitātes ietvaros V.Volcītis apskatīja nesen uzbūvēto akadēmijas ēku, ar uzņemošas iestādes atbildīgajām amatpersonām un darbiniekiem diskutēja par kiberdrošības jautājumiem un apsprieda kiberdrošības draudu novēršanas mehānismus. Vizītes laikā tika apskatīts arī jaunatklātais Inovāciju centrs.

• no š.g. 9. līdz 13.decembrim uz Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno) devās VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns un VRK Informātikas un sakaru nodaļas vecākais speciālists Sergejs Neščereckis. VRK docētāja mobilitātes tematika bija saistīta ar svešvalodas mācīšanās metožu pielietošanu un digitālo rīku izmantošanu, kā arī e-mācību jomas izpēti. Gatavojoties mobilitātei tika izstrādāti speciāli šim nolūkam paredzēti interaktīvi mācību materiāli, prezentācijas, kā arī zināšanu pārbaudes tiešsaistes tests par tēmu “Kriminoloģija un policijas darbs”. No docētāju un studējošo puses tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par šāda veida mācību metožu pielietošanas lietderību mācību procesa bagātināšanā, tādējādi sekmējot tēmas apguves ieinteresētību un mācību rezultātu sekmību. S.Neščereckis sadarbībā ar Policijas akadēmijas e-apmācības nodaļas amatpersonām analizēja un salīdzināja Valsts robežsardzes koledžas un Policijas akadēmijas e-vides platformas. Tika nodibināti sakari ar IT, e-mācību jomas un video apstrādes speciālistiem, perspektīviem turpmākās sadarbības projektiem un sekmīgai pieredzes apmaiņai.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:  2019.gada decembrī

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:  2019.gada decembrī

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:  2019.gada decembrī

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA103-060098 pieteiktajām aktivitātēm no 2. līdz 5.decembrim Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste Liene Roze Zarembo mobilitātes ietvaros apmeklēja M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā.

Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes laikā Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste L.R.Zarembo iepazinās ar M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas studiju procesa organizēšanu, izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem un kvalitātes novērtēšanas metodēm, kā arī ar pētījumu metodoloģisko, metodiski organizatorisko un tehnisko procedūru sistēmu un iespējām e-vidē. Analizējot mobilitātes laikā gūto pieredzi, mobilitātes dalībniece atzina, ka pieredzes apmaiņas vizīte bija vērtīga, jo tika sniegta vērtīga informāciju par informācijas tehnoloģijām un informatīvajām sistēmām studiju procesa organizēšanā, kas savukārt ļāva apzināt labāko praksi studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā Valsts robežsardzes koledžas partneriestādē.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA103-060098 pieteiktajām aktivitātēm no š.g. 25. līdz 28.novembrim Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Ainārs Cauņa un Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze Diāna Deņisova mobilitātes ietvaros apmeklēja M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā.

Docēšanas mobilitātes laikā pulkvežleitnants A.Cauņa uzņemošās universitātes studējošajiem lasīja lekcijas „Personāla vadības politika un stratēģija” un “Sociālās garantijas, to loma personāla motivācijā”. Kā atzīmēja docētājs, tad lekciju laikā universitātes studējošie aktīvi iesaistījās izvirzīto jautājumu apspriešanā, kas ļāva docētājam ne tikai nodot savu pieredzi, bet arī paplašināt savu redzesloku par Lietuvas robežsardzes dienestu un personāla motivēšanas jautājumiem un salīdzināt šo jautājumu interpretāciju abās kaimiņvalstīs. Piedalīšanās projektā bagātināja pedagoga un studējošo abpusējo pieredzi, uzlaboja svešvalodas zināšanas nodarbību sagatavošanās un realizācijas laikā, kā arī sniedza iespēju pedagogam pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju veidojot saskarsmi ar citas valsts tiesībsargājošo iestāžu studentiem un izvirzīto mācību procesa mērķu sasniegšanai, saskarsmes procesā lekciju laikā pārvarot komunikācijas barjeras.

Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes ietvaros Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze D.Deņisova, saskaņā ar mobilitātei izvirzītajiem uzdevumiem, iepazinās ar M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas dokumentu aprites sistēmu un mehānismiem, guva ieskatu tādās jomās kā sabiedrības informēšana par notikumiem iestādē, iestādes tīmekļvietnes un kontu sociālajos tīklos uzturēšana un sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. Mobilitātes laikā gūtā pieredze tiks izmantota īstenojot sabiedrības informēšanu par pasākumiem Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā.

Valsts robežardzes koledžas personāla Erasmus + mobilitātes M. Romeris Univeritātē, Kauņā