Projekta rezultāts: 10 Valsts robežsardzes koledžas  personāla pārstāvji: septiņi docētāji un trīs vispārējā personāla pārstāvji mobilitātes īstenoja Lietuvas Republikas M.Romeris universitātē, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijā un Polijas Republikas Policijas Akadēmijā (Ščitno).

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2018.-30.09.2019.

Piešķirtais finansējums: 12 368 EUR

EU finansējums: 10 423 EUR

LV līdzfinansējums: 1 945 EUR

Apgūtais finansējums: 11 599 EUR

Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā un vispārēja personāla mobilitāte Paikusē (Igaunijā)
Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā un vispārēja personāla mobilitāte Paikusē (Igaunijā)

Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors J.Madžuls un Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors V.Supe, pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas saņemto finansējumu Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projektam “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” 2018./2019.ak.g. (Nr. 2018-1-LV01-KA103-046740), laika posmā no 2019.gada 9.septembra līdz 11.septembrim piedalījās docētāju un vispārējā personāla mobilitātes ietvaros īstenotajā aktivitātē Paikusē, Igaunijā.

Mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas sadarbības partneri Igaunijā – Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžu, lai nodibinātu ciešākus kontaktus perspektīvai sadarbībai un pieredzes apmaiņai tiesībsargājošo iestāžu studiju procesa īstenošanas un dienesta organizācijas jomās. Majors J.Madžuls viesaugstskolas studentiem docēja lekciju par profilēšanas tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Majors V.Supe, kā vispārējā personāla pārstāvis, iepazina Igaunijas kolēģu pieredzi tiesībsargājošo iestāžu kadetu un studējošo profesionālās sagatavošanas un dienesta organizācijas jautājumos: dienas kārtība, darba organizācija, kadetu sadzīves apstākļi, iekšējās kārtības uzraudzība, kadetu mācību kontroles un sekmju rezultātu uzlabošanas mehānismi, kadetu fiziskās sagatavotības kontroles mehānismi, kadetu un studentu patriotiskās attieksmes audzināšanas pasākumi, sporta un sabiedriskās aktivitātes, Studentu padomes darbs.

Mobilitātes laikā gūtā pieredze, informācija tiks izmantota Valsts robežsardzes koledžā organizējot dienestu un īstenojot mācību procesu.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union

Publicēšanas datums: 16.09.2019.

Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā personāla mobilitāte Kauņā
Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā personāla mobilitāte Kauņā

Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore majore I.Pokule, pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas saņemto finansējumu Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projektam “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” 2018./2019.ak.g. (Nr. 2018-1-LV01-KA103-046740), laika posmā no 2019.gada 8. līdz 11.aprīlim piedalījās docētāju mobilitātes ietvaros īstenotajā aktivitātē Kauņā.

Mobilitātes mērķis bija iepazīties ar Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā, dalīties pieredzē, kā arī pilnveidot VRK pedagoģiskā personāla profesionālās zināšanas, iemaņas un prasmes, vadot nodarbības viesaugstskolas studējošajiem.

Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas studējošiem tika pasniegtas nodarbības par tēmu “Latvijas Republikas dokumentu aizsardzība”, kurā tika akcentētas ražošanas un personalizācijas metodes, kas tiek izmantotas šajā dokumentā, tika izpētīti dokumentā iekļautie aizsardzības elementi un izmantojamās krāsvielas. Nodarbību laikā tika diskutēts par interesantākajiem viltoto dokumentu aizturēšanas gadījumiem uz Latvijas Republikas valsts robežas, izanalizētas populārākās viltošanas metodes.

Mobilitātes laikā gūtā informācija tiks izmantota VRK īstenoto mācību priekšmetu, kvalifikācijas paaugstināšanas programmu aktualizēšanā. Var atzīmēt ievērojamu profesionālo ieguvumu pedagoga kvalifikācijas pilnveidošanā un pieredzes bagātināšanā, veidojot saskarsmi ar citas valsts tiesībsargājošo iestāžu studentiem un docētājiem saskarsmes procesā nodarbību laikā, pārvarot komunikācijas barjeras, izvirzīto mācību procesa mērķu sasniegšanai.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union

Publicēšanas datums: 12.04.2019.

 

Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas saņemto finansējumu Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projektam “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” 2018./2019.ak.g. (Nr. 2018-1-LV01-KA103-046740), š.g. novembrī un decembrī Erasmus+ programmas ietvaros tika īstenotas 7 VRK amatpersonu mobilitātes (2 vispārējā personāla pārstāvjiem un 5 docētājiem):

- Laika posmā no š.g. 20. līdz 23.novembrim VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants R.Vikainis, docents pulkvežleitnants Dz.Pavārnieks un lektore pulkvežleitnante I.Adijāne apmeklēja M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāti (Kauņā) (akadēmiskā personāla mobilitāte). Mobilitāšu mērķis bija docēt lekcijas viesaugstskolas studentiem ES robežu drošības jautājumos imigrācijas un robežkontroles jomā, kā arī pilnveidot VRK docētāju profesionālo kompetenci, iegūt inovatīvu pieredzi, dalīties labākajā praksē mācību metodiskajā darbā, kas kopumā veicina studiju procesa kvalitātes un robežsargu studiju rezultātu līmeņa pilnveidošanu;

- no 26.novembra līdz 30.novembrim VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis A.Āboliņš un VRK Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja pulkvežleitnante D.Kupcāne ERASMUS+ programmas ietvaros (vispārējā personāla mobilitāte) devās uz Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno). Mobilitāšu mērķis bija iepazīties ar jauno Valsts robežsardzes koledžas sadarbības partneri Polijā, lai nodibinātu ciešākus kontaktus perspektīvai starptautiskai sadarbībai tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītības jomā, docētāju pieredzes apmaiņai un zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai, apzināt Polijas kolēģu pieredzi tiesībsargājošo institūciju personāla profesionālajā sagatavošanā un tālākizglītībā, kā arī iegūt aktuālu informāciju par studiju procesa organizāciju un akadēmijas darbību kopumā;

- periodā no 03. līdz 07.decembrim VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants J.Pavlovičs un VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants A.Indriksons akadēmiskā personāla mobilitāšu īstenoto aktivitāšu ietvaros apmeklēja Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno). Mobilitāšu mērķis bija docēt lekcijas viesaugstskolas studentiem ES robežu drošības jautājumos, pilnveidot docētāju profesionālo kompetenci, kā arī iegūt inovatīvu pieredzi un dalīties labākajā praksē studiju procesa nodrošināšanā tiesībsargājošās izglītības iestādēs.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union

Publicēšanas datums: 19.12.2018.