Mērķis: Valsts robežsardzes koledžas Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieku zināšanu un prasmju pilnveide, labākās prakses piemēru pārņemšana un inovatīvas pieredzes iegūšana nozares profesionālās jomās Erasmus+ ārvalstu partneriestādēs.

Aktivitātes: VRK akadēmiskā/vispārējā personāla mobilitātes Erasmus+ programmas augstākās izglītības iestādēs

Projekta īstenošanas periods: 2023.gada 1.jūlijs -2025.gada 31.jūlijs.

Piešķirtais finansējums: 20 473 EUR

2024.gada 15.-19.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Inta Pokule piedalījās Erasmus+ programmas docēšanas mobilitātē M.Romeris universitātē (Lietuvā, Viļņā).

Valsts robežsardzes koledžas lektore piedalījās Erasmus+ programmas docēšanas mobilitātē Nr.1

Mobilitātes laikā I.Pokule novadīja lekcijas dokumentu tehniskās izpētes jomā M.Romeris universitātes studējošajiem, kā arī piedalījās Erasmus+ starptautiskās nedēļas pasākumos. Vienlaikus norisinājās M.Romeris universitātes starptautiskais zinātniskais forums, kurā ietvaros lektore piedalījās 15.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Mūsdienu paradigmas sabiedrības drošībā”.

Mobilitāte notika Erasmus+ programmas Nr.2023-1-LV01-KA131-HED-000114584 projekta “Valsts robežsardzes koledžas personāla mobilitāte 2023_2025” ietvaros.

Projekta aktivitāte no 2023.gada 12. līdz 15.decembrim

Piedaloties Erasmus+ mobilitātes programmā, katrs tās dalībnieks paplašina redzesloku, iegūst vērtīgu personīgo pieredzi, zināšanas un iekšējo iedrošinājumu turpmākajai attīstībai. Arī Valsts robežsardzes koledžas pārstāves: Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Zariņa, Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Lomanovska, Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze Diāna Deņisova un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras speciāliste Marika Zunda, tiekoties ar Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas un Narvas robežsargu mācību centra pārstāvjiem, iepazina akadēmiju un centru, guva vispusīgu priekšstatu par akadēmijas un centra īstenoto komunikāciju ar potenciālajiem studentiem un dokumentu pārvaldību.

Projekta aktivitāte no 2023.gada 12. līdz 15.decembrim

Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Lomanovska dalās iespaidos: “Jau otro reizi piedalos Erasmus+ profesionālās pilnveides mobilitātē. Šoreiz kopā ar kolēģiem apmeklējām Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju (Tallinā) un Narvas robežsargu mācību centru. Tās ir mūsdienīgas un ar inovācijām attīstītas izglītības iestādes, kurās ir radīta ļoti pievilcīga studiju un darba vide. Manuprāt, tā ir viena no lietām, kas uzrunā un rosina jauniešus Igaunijā izvēlēties kādu no tiesībsargājošajām publiskajām profesijām, piemēram, robežsargs, policists, ugunsdzēsējs, muitnieks un ieslodzījuma vietas darbinieks. Vizītes laikā mēs iepazinām akadēmijas un mācību centra kolēģu pieredzi iepriekš minēto profesiju popularizēšanā sabiedrībā, sociālajos medijos, sabiedriskajās vietās, potenciālo studentu piesaistīšanā un rekrutēšanas pasākumu īstenošanā.  Mobilitātes programmā iegūti pozitīvi iespaidi un jaunas idejas robežsarga profesijas popularizēšanai.”

Projekta aktivitāte no 2023.gada 12. līdz 15.decembrim

Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Zariņa stāstīja: “2023.gada nogalē Erasmus+ profesionālās pilnveides mobilitātes  ietvaros man bija iespēja apmeklēt Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju (Tallinā) un Narvas robežsargu mācību centru. Izglītības iestādes pārsteidza ar savu mūsdienīgo arhitektūru, akadēmijas vidē, tas ir, studiju procesā un  akadēmijas darbinieku darba vidē plaši un ērti izmantotajām mūsdienīgām tehnoloģijām. Vizītes laikā Igaunijas kolēģi pastāstīja par akadēmijas pieredzi komunikācijā ar potenciālajiem studentiem, studiju programmu un apgūstamo profesiju reklamēšanu dažādos komunikācijas kanālos. Tāpat bija diskutēts par studentu/potenciālo kandidātu piesaisti tiesībsargājošajiem dienestiem, mūsdienu konkurences izaicinājumiem, par reklāmas lietderību dažādos komunikācijas kanālos un pieredzi popularizēšanas pasākumu īstenošanā. Kopējās diskusijas laikā bija secināts, ka kopumā gan Latvijā, gan Igaunijā tiesībsargājošo iestāžu izglītības iestādes saskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem. Ņemot vērā, ka Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija un Valsts robežsardzes koledža nav konkurenti viena otrai, tad abām izglītības iestādēm un to personālam ik pa laikam ir lietderīgi apmainīties pieredzē, integrējot labāko praksi savā iestādē. Esam pateicīgas Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijai  (Tallinā), Narvas robežsargu mācību centram un to atsaucīgajam personālam par viesmīlīgo uzņemšanu, vērtīgām atziņām un nesavtīgu dalīšanos pieredzē par akadēmijā īstenoto komunikācijas politiku, komunikācijas metodēm un veidiem, akadēmijā apgūstāmo programmu un profesiju popularizēšanu sabiedrībā un jauno studentu piesaistīšanu studijām.”

Autore: Dace Zariņa, Dace Lomanovska

Foto: D.Deņisova

Projekta aktivitāte no 2023.gada 11. līdz 15.decembrim

No 2023.gada 11.decembra līdz 15.decembrim Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors majors   Jānis Stafeckis piedalījās docētāju mobilitātē Lietuvā ERASMUS+ projekta Nr.2023-1-LV01-KA131-HED-000114584 ietvaros.

Projekta aktivitāte no 2023.gada 11. līdz 15.decembrim

Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes 3.kursa studentiem J.Stafeckis novadīja nodarbības par tēmu “Cilvēktiesības”, to attīstības vēsturi un mūsdienu izaicinājumiem, pildot amatpersonas dienesta pienākumus. Mobilitātes laikā  J.Stafeckis iepazinās ar Lietuvas Republikas Valsts Robežsardzes dienesta Robežsargu skolas izglītības bāzi administratīvo tiesību, cilvēktiesību un cilvēktirdzniecības jomās. Pieredzē iegūtās zināšanas lektors pielietos mācību procesā organizēšanā un vadīšanā, kā arī nodos pārējiem kolēģiem.

Autore: D.Deņisova, VRK

Foto: J.Stafeckis, VRK